آیا یهویاکین 18 ساله ( دوم پادشاهان 24: 8 ) یا 8 ساله ( دوم مشاهده پاسخ

بار دیگر در این دو نسخه  دلایل کافی وجود دارد که نشان می دهند سن 8 سال اشتباه و 18 سال صحیح می باشد. 8 سالگی سنی است کم و نامناسب برای رهبری حکومت. هرچند مفسر انی هستند که اعتقاد دارند ، این کامل

Jul/03/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 542 بازدید 0  

هنگامی که اخزیا پادشاه اورشلیم شد، 22 ( دوم پادشاهان 8: 26 مشاهده پاسخ

  چون ما با موارد چند هزار ساله سر و کار داریم ، انتظارِ داشتن نسخه های اصلی را نداریم، چون این نسخه ها مدت زیادی است که از میان رفته اند. به همین دلیل ما متکی به رونویسهای رونویس آنها هستیم،

Jun/29/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 468 بازدید 0  

در دوم سموئیل 24: 13 آمده که 7 سال قحطی خواهد شد ، ولی در او مشاهده پاسخ

این مورد را با دو دیدگاه میتوان نگریست. اولین میتوان فرض کرد که نویسنده در اول تواریخ تأکید بر سه سال قحطی شدید دارد، در حالی که در دوم سموئیل دو سال قبل و بعد از آنرا نیز شامل میشود، دورانی که قحطی ب

Jun/27/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 471 بازدید 0  

در دوم سموئیل 24: 9 تعداد کل جنگ جویان قوم یهود 500.000 نفر مشاهده پاسخ

توجه کنید که در اول تواریخ 21: 6 تأکید شده است که یوآب سر شماری را کامل نکرد، چون او هنوز قوم بنیامین و همچنین قوم لاویان را سر شماری نکرده بود ، به این علت که داود اعتقاد بر تکمیل سر شماری را نداشت .

Jun/22/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 447 بازدید 0  

آیا در عهد عتیق پیشگویی درباره محمد وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

آیا در عهد عتیق پیشگویی درباره محمد وجود دارد؟ اکنون به این مسئله می پردازیم که آیا پیشگویی ای درباره محمد، در عهد عتیق وجود دارد؟ مطابق نظر مسلمانان تعدادی موقعیتهای دیگر وجود دارند که در آن می تو

Jun/21/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 958 بازدید 0  

آیا نبوتهایی در باره محمد وجود داشته؟ مشاهده پاسخ

د: آیا نبوتهایی در باره محمد وجود داشته؟ آیا انبیاء قبلی در باره محمد سخنی گفته اند؟ برای شروع  از موسی این سؤال را خواهیم کرد و خواهیم دید که آیا در تورات از محمد سخنی به عمل آمده است؟  

Jun/20/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 687 بازدید 2