آیا خدا / کتاب مقدس تبعیض جنسی دارد؟ مشاهده پاسخ

 تبعیض جنسی معمولا بنفع یک جنس ، یعنی جنس مرد است که بر جنس دیگر ، یعنی جنس زن تسلط دارد. کتاب مقدس مراجع زیادی در مورد زنان دارد که بر طبق افکار مدرن امروزی بنظر تبعیض قائل شدن نسبت به زن می

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 714 بازدید 0  

خدا مرد است یا زن؟ مشاهده پاسخ

 وقتی کلام خدا را مطالعه می کنیم، دو حقیقت واضح می شود. اول اینکه، خدا روح است و خصوصیات محدود انسان را ندارد. دوم اینکه، همة شواهد کتاب مقدسی در این توافق دارند که خدا خود رابشکل یک مرد به ان

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 577 بازدید 1  

خدا محبت است یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

 بیایید ببینیم که کتاب مقدس چطور محبت را تعریف می کند و بعد راههایی را می بینیم که در آنها خدا اساس وعصارة محبت است . "محبت حلیم و مهربان است. محبت حسد نمی برد. محبت کبر و غرور ندارد. اطو

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 590 بازدید 0