آیا فلسفه نظام گیتی نشانگر وجود خدا هست؟ مشاهده پاسخ

فلسفه نظام گیتی باوجود هستی و دلایل وجود خدا به‌ عنوان بهترین توصیف برای وجود هستی آغاز می‌گردد. اشکال مختلفی از استدلال وجود دارد. از مهمترین نسخه‌ها یکی مباحث لایبنیزین است و دیگری

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 571 بازدید 0  

آیا وجود خِرَد، دلیلی بر اثبات وجود خدا نیست؟ مشاهده پاسخ

بسیاری بر این باورند که خِرَدهای فانی یا محدود، دلیلی بر اثبات یک خِرَد الهی به‌عنوان خالق آنها به شمار می‌آید. اگر گزینه‌هایمان را به {فلسفه} توحید و طبیعت‌گرایی

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 773 بازدید 0  

خدای کتاب مقدس مشاهده پاسخ

زمانی که برای بار نخست کتاب مقدس را بعد از ایمان خود مطالعه کردم بنظر رسید که این کتاب از بخشهای متعدد، مجزا و بی ارتباط از هم تشکیل شده است. یقین دارم خواننده این مقاله نیز چون بنده، نخستین با

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 656 بازدید 0  

توهمی به نام خدا؟ مشاهده پاسخ

در سالهای واپسین خیزاب تازه ای از یورش منکرین خدا به یکتاپرستی و بطور مشخص به باور مسیحی پدیدار گشته است. این گروه جدید از منکرین خدا نه تنها ایمان به پروردگار را بد میدانند بلکه هرگونه احترام و بر

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 594 بازدید 0  

آیا می توان یک خدایی را ثابت کرد؟ مشاهده پاسخ

کلمة "یک خدایی یا مونو تِایسِم" از دو کلمه تشکیل شده است، مونو یا یک و تِایسِم یا ایمان به خدا. یک خدایی یعنی ایمان به یک خدای حقیقی که تنها خالق، نگه دارندة جهان، و قاضی همة مخلوقات است.

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 851 بازدید 0  

چرا خدا خدایی حسود است؟ مشاهده پاسخ

مهم است که درک کنیم در اینجا کلمة "حسود" چطور استفاده شده است. استفادة آن در کتاب خروج 20: 5 بعنوان اینکه خدا را توصیف کند با آنچه در توصیف گناه حسادت در غلاطیان 5: 20 آمده است فرق دارد.

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 604 بازدید 0