چگونه عیسی می تواند هم خدا باشد و هم انسان؟ مشاهده پاسخ

به همان اندازه که تعلیم تثلیث شگفت انگیز است، تعلیم تجسّم نیز هست. تجسّم یعنی عیسی خدا و انسان است، درحالیکه یک شخص ابدی است. این همان چیزی است که جی آی پکر الهیدان قرن معاصر گفته است: " دراین

Jun/01/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0  

پیام کریسمس: همه چیز از یک آخور آغاز شد! مشاهده پاسخ

در شگفت انگیز ترین لحظه در تاریخ که همچون هیچ لحظه ای دیگر نیست آن اتفاق بزرگ روی داد. خدا انسان شد. الوهیت از راه رسید. آسمان خود را گشود و عزیزترین خود را در رحم مطهر انسانی جای داد. قادر مطلق در ل

Jun/01/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 40 بازدید 0  

پیام کریسمس: ایمان کریسمسی یوسف مشاهده پاسخ

" ... ناگاه فرشتۀ خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت: «ای یوسف پسر داود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است. و او پسری خواهد زایید و نام او را عیس

Jun/01/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

راز صعود مسیح مشاهده پاسخ

راز صعود مسیح به آسمان و بر تخت نشستن او به دست راست اقتدار در حضور پدر از مهمترین آموزه ها و باورهای مسیحی است که مبانی الهیاتی و کتاب مقدسی بسیار محکمی در رابطه با آن وجوددارد. این مبانی نه تنها

Jun/01/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

پیام کریسمس: همبستگی کریسمس مشاهده پاسخ

شیطان و کارکنان خط تولید او هرروزه میلیونها گناه را ابداع می نمایند. او همۀ آنها را جمع آوری کرده و بسته بندی می کند تا با پست هوایی به آسمان نزد خدا بفرستد. او آنها را نزد خدا پخش کرده و می خندد و قه

May/31/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

پیام کریسمس: نگاهی متفاوت به شرایطی نامطلوب در اولین کریسمس مشاهده پاسخ

بطور طبیعی یکی از مهمترین دقدقه های فکری زن و مردیکه در حال بدنیا آمدن فرزندشان هستند موضوع انتخاب اسم است آنها احتمالا از ماهها و یا حتی سالها قبل مشغول فکر کردن و تصمیم گرفتن در مورد اسم فرزندشان بو

May/31/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0