آیا روزه در مسیحیت، فقط شامل نخوردن و نیاشامیدن هست؟ آیا می مشاهده پاسخ

دروغ نگفتن و غیبت نکردن و غیره از عادتهای زشتی می باشند که یک مسیحی به  روشهای مختلف می بایست از آنها آزاد شود و مسلماً اگر شخص، روزه مثلاً دروغ نگفتن را می گیرد، مسئله فقط این نباشد که در طول رو

Nov/28/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 363 بازدید 0  

رابطه بین روزه و اجابت و پاسخ دعا چیست؟ مشاهده پاسخ

روزه نشاندهنده جدیت ما در خواهشی که از خدا داریم می باشد و در ضمن در روزه تمرکز بیشتری به موضوعی که درخواست ماست می شود و تمایلات بدنی ما تحت کنترل و تسلط روح ما قرار می گیرد و بدینوسیله در دریافت دعا

Nov/23/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 335 بازدید 0  

چرا بعضی از مسیحیان از کلماتی در زمان دعا استفاده می کنند ک مشاهده پاسخ

  در رابطه با سؤالی که کرده اید، مقاله ای تعلیمی از کلام خدا در این باره یعنی تکلم به زبانها برایتان می فرستم که بطور کامل به آن اشاره شده و از دیدگاه کتاب مقدسی بررسی شده است: تعمید در روح

Nov/21/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 490 بازدید 0  

من مقاله شما را در مورد روزه مطالعه کردم و همچنین گفته شما ر مشاهده پاسخ

در باره روزه کتاب مقدس هیچ روز خاصی را چه در عهد عتیق و چه در عهد جدید مشخص نکرده است و با توجه به اینکه ایمان ما مسیحیان بر اساس کتاب مقدس می باشد و نیز کتاب مقدس تنها معیار اساسی ایمان و عمل ما است،

Nov/20/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 339 بازدید 0  

در مورد تعمید در روالقدس: اگر کسی تعمید آب شده باشه و براش د مشاهده پاسخ

اولین نشانه تعمید روح القدس همیشه تکلم به زبانها می باشد و پس از آن نشانه های دیگر مانند نبوت یا عطایای دیگر می توانند ظاهر شوند اما با توجه به آیاتی که در مقاله زیر نوشته شده، کتاب مقدس نشان می دهد ک

Nov/17/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 411 بازدید 0  

آیا مسیحیان باید در روز خاصی مثل مسلمانان روزه بگیرند ؟ و ه مشاهده پاسخ

در روزه ای که مسلمانان می گیرند توجه زیادی به مسئله خوردن هست در مقایسه با زمانی که اصلا" روزه نیستند. طبق آماری که گرفته شده، مصرف خوراکی در روزهای ماه رمضان 15 درصد بیشتر از مواقع عادی است

Oct/12/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 598 بازدید 1