دعای گناهکار چیست؟ مشاهده پاسخ

هنگامی که شخص گناهکار عمیقاً درک میکند گناهکار است و احتیاج به نجات دهنده دارد، در حضور خدا دعا می کند تا آمرزیده شده حیات جاودانی بیابد. این دعا، دعای گناهکار نام دارد. دعای گناهکار، به خودی خود چ

Jan/18/2016 دعا کشیش ورژ باباخانی 641 بازدید 3  

چرا دعا؟ مشاهده پاسخ

چرا دعا؟ چرا باید دعا کنیم اگر خدا آینده را می داند و خودش در کنترل همه چیز است؟ اگر نمی توانیم فکر خدا را عوض کنیم، چرا باید دعا کنیم؟ برای مسیحیان، دعا مثل تنفس کردن است. آسانتر است که دعا کن

Jan/18/2016 دعا کشیش ورژ باباخانی 723 بازدید 4