شعر: ساقی و خمریه تاک بنان مشاهده پاسخ

ساقی و خمریه تاک بنان گر لبت را به نياز لب معشوق ز هم بگشودي لب شهد و خم ابرو ز شه بيت لحم ياد آور گر كه اندوه به قدح ره زد و ماتم به جبين جام بر گير ز رگ تاك كه طلوع نزديك است گر كه خو

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 0  

شعری از کشیش جلیل سپهر در باب رستاخیز مسیح: قیام از مردگان مشاهده پاسخ

بهاران آمـد و عـالم هـمه يكـسر گلـستان شـد نگر كـن بلبل عاشق بسوي باغ و بستان شـد   زمين پوشيده شد از گل به مثل فرش كاشاني نمـاي بـاغ را بـنگر عجـب سـنبل فراوان شد   زمين ن

Nov/25/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 0  

جهان بینی مسیحی معقوله کار، فرهنگ و موسیقی و دیدگاه آن و تأث مشاهده پاسخ

در پاسخ به آنچه درخواست کرده اید می بایست این را به عرض شما برسانم که سؤال شما دارای پاسخی بسیار مفصل می باشد که در حوصله این ایمیل نمی باشد. شما را تشویق می کنم که به وب سایت پرپاسخ مراجعه کرده و مقا

Nov/12/2019 هنر و ادبیات کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0