درباره ما

وب سایت پرپاسخ بخشی از خدمات شورای کلیسایی 222 می باشد و هدف آن پاسخ به بسیاری از سؤالاتی است که چه مسیحیان و چه غیر مسیحیان از کتاب مقدس و مسیحیت و نیز نظر آن در باره فلسفه ها و بدعتها و ادیان و نظریات مختلف دارند. این وب سایت، سایتی است به منظور دفاع از ایمان مسیحی و هدف آن برگرفته از متن آیه اول پطرس فصل سه آیه پانزده می باشد که می فرماید: " بلکه در دل خویش مسیح را به عنوان خداوند مقدس شمارید و همواره آماده باشید تا هر کس دلیل امیدی را که در شماست بپرسد، او را پاسخ گویید، اما به نرمی و با احترام." تلاش این وب سایت این است که کاملا" به متن کتاب مقدس وفادار باشد و همه تعالیم و آموزه های آن مطابق کلام خدا یعنی کتاب مقدس مسیحیان باشد. شورای کلیسایی 222 شورایی غیرفرقه ای می باشد و هدف آن ایجاد ارتباط و یگانگی بین همه کلیساهای مسیحی دنیا که به کتاب مقدس ایمان دارند، می باشد.


در محبت مسیحایی،
مدیر وب سایت پرپاسخ، کشیش ورژ باباخانی

Oct/20/2017 عمومی 10477 بازدید  

نظرات کاربران


ارسال نظر