متی فصل 10ایه 34تا اخر36 راتوضیح دهید


دوست عزیز سلام، باید توجه داشته باشیم که آیات کتاب مقدس را در متن زمنیه آن تفسیر کنیم. در زمینه این آیه، وقتی آیات 32-39 را می خوانیم متوجه می شویم که منظور مسیح استفاده از شمشیر نیست بلکه برعکس. در این آیه منظور این است که افرادی که به مسیح ایمان آورند با جدایی از خانواده و زحمات زیاد روبرو خواهند شد و شمشیر در این آیه به معنی جدایی می باشد. در آیه 37 می گوید هر که پدر یا مادر خود را بیش از من دوست بدارد، شایسته من نباشد. منظورش این است که اگر خانواده بر شما جفا رسانید مرا بر خانواده اولویت قرار دهید و حاضر باشید از آنان جدا شوید اگرچه دردناک خواهد بود.Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 601 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر