در انجیل یوحنا به چه شخصیتهایی اشاره شده؟

یکی از خصوصیات انجیل یوحنا عبارت است از دادن اطلاعات در بارۀ شخصیت های مختلف نه در یک جا بلکه در جاهای مختلف انجیل: نیقودیموس (یوحنا 3: 1 – 15 و 7: 50 – 52 و 19: 39)، فیلیپس (1: 43 – 46 و 6: 5 – 7 و 14: 8 – 11)، توما (11: 16 و 14: 5 و 6 و 20: 24 – 29)، مریم و مرتا (11: 1 – 40 و 12: 2 – 8)، مریم مادر عیسی (2: 1 – 5 و 19: 26 و 27) و سایر شخصیت ها با توجه به شرح وقایع ذکر شده اند ولی وقتی اطلاعات پراکندۀ مربوط به یک فرد را جمع می کنیم تصویر خلاصه و کاملی از وی به دست می آید. این موضوع در مورد سایر اناجیل نیز تا اندازه ای صدق می کند ولی بیشتر مربوط است به شخصیت های مهمی مانند پطرس و یهودا در حالی که انجیل چهارم از شخصیت های مهم و غیرمهم برای نشان دادن نمونه های ایمان و بی ایمانی استفاده می کند.

برگرفته از کتاب معرفی عهدجدید

نوشته: مِریل سی تِنی

ترجمه: کشیش طاطه وس میکائیلیان

Oct/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 17 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر