آیا در کتاب مقدس اشاره ای به زن نگرفتن کشیش و یا ازدواج نکردن راهبه با شخصی آمده؟ راهبه و کشیش در کدام سه مذهب مسیحی هستند؟

کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک و پروتستان، هر سه به منصب کشیشی معتقدند و تنها در میان کاتولیکها مرسوم است که کشیشان نبایست ازدواج کنند. در کتاب مقدس در رساله اول پولس رسول به تیموتاؤس فصل 3 آیات 2 و 4 مکتوب است که: "اسقف (یا کشیش) باید بی ملامت و صاحب یک زن و هشیار و خردمند و صاحب نظام و مهمان نواز و راغب به تعلیم باشد... مُدَبِرِ اهل خانه خود به نیکویی و فرزندان خویش را در کمال وقار مطیع گرداند." 

با توجه به آیات فوق یک اسقف یا کشیش، می تواند صاحب یک زن باشد و نیز به اهمیت این مسئله که کشیش می بایست توانسته باشد فرزندانش را در وقار تربیت کرده باشد و هم مُدبر اهل خانه خود به نیکویی باشد، اشاره شده است. متأسفانه کلیسای کاتولیک این مسئله را نادیده می گیرد و اصرار می ورزد که کشیشان نبایست ازدواج کنند.

در مورد راهبان یا راهبه ها نیز در کلیساهای ارتدوکس و کاتولیک راهب ها و راهبه ها وجود دارند و نیز در بعضی از کلیساهای پروتستان نیز راهبان و راهبه ها وجود دارند که این افراد خود را وقف خدمت به خدا و خلق خدا نموده اند و از درگیر کردن خود در اداره خانه و خانواده دوری گزیده، کاملاً خود را وقف خدمت کرده اند که این امری شایسته و زیباست و عیسی مسیح نیز فرمود که بعضی افراد دعوتشان این است که ازدواج نکنند و خود را صد در صد وقف خدمت خدا کنند.

May/09/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر