شخصیت و کار روح القدس

اصل کلام: روح القدس، بمثابه شخص! آیۀ کلیدی: " پدر به شما یاری دهنده، یعنی روح راستی را خواهد داد، که همیشه در کنار شماست". ( انجیل یوحنا 14 : 16 )! ممکن است برای خوانندۀ کتاب مقدس گمانی پیدا شود که پدر، پسر یا روح القدس فقط منحصر به عهد جدید بوده و در عهد عتیق به این شخصیتها اشاره ای نشده! چه می دانیم، در فرازهائی بفراوان سخن رفته که به نمونه های روح القدس اشاره می کنیم!

1- پیدایش 1: 2 " روح خدا بر سطح آبها حرکت می کرد " 
2- روح خدا سراسر کرۀ زمین حضور دارد .( مزمور139 : 7 ) ! 
3-  "حزقیال نبی" نبوت می کند: " ما در انتظار روزی هستیم که روح القدس، ویژۀ شمار اندکی نباشد، بلکه عدۀ بیشماری از آن بهره مند شوند.( حزقیال 36 :27 ) ! برجسته ترین پیشگوئی از آن" یوئیل نبی" است: " بعد از آن، روح خود را بر همۀ بشر خواهم ریخت و دختران و پسران شما نبوت کرده و غلام و کنیز و پیران بمثابه جوانان، رویا می بینند"


خلاصۀ کلام: در روزهای آخر هرکه نام خدا را بخواند نجات خواهد یافت. ( یوئیل 2 : 28 ـ 32 ) . پیشگوئی یوئیل، نقش خود را بعنوان پلی بین عهد قدیم و جدید، روز پنطیکاست ایفا می کند، همانروز" پطرس" نقل کرده، می گوید: نبوت یوئیل باید تمام می شد. ( اعمال رسولان 2 : 16,17 ) ! این همان وعدۀ ارجمندی بود که روز" پنطیکاست" یعنی هفتۀ هفتم پس از مرگ و زنده شدن مسیح انجام پذیرفت!" وعده ایکه" مشتاق بیشماری داشت، خداوند قول داده بود که: حضور خود را در قلب ایمان آورندگان ظاهر سازد! ما هنوز روح القدس را در عهد قدیم بررسی می کنیم! دوره ایکه "روح" در انحصار شماری خاص است انبیاء راستین، کاهنان، داوران، پادشاهان و برخی هنرمندان و صنعگران خیمه خداوند و مرمت کنندگان نیایشگاه اورشلیم از این امتیاز برخور دار می شدند! ( خروج 9 :-29 - 33 ،اعداد 3 : 3 ، داوران 16 :20 ، روح بر پادشاه: اول سموئیل10 :10، هنرمندان وصنعتگران: خروج 35 : 30 و 31 
ومرمت کنندگان اورشلیم: (عزرا 1: 5 و زکریا 4 : 6 - 8 )!

روح القدس در عهد جدید." ! 
هنگام بارداری مریم مقدس، روح القدس بعنوان معین عمل کار میکند، مریم از فرشتۀ جبرئیل خبر می گیرد: علیرغم باکره گی توسط روح القدس باردار شده و مسیح متولد خواهد شد! *( انجیل لوقا 1 : 35 ) . پس از دوران کودکی آنگاه یحیی بندا می گوید:" من شما را به آب تعمید دادم ولی او باروح القدس و آتش تعمید می دهد" . ( انجیل لوقا 3 : 16 ) ! سپس، در دو نوبت روح القدس بر عیسی قرار می گیرد، ابتدا بهنگام تعمید و بگونۀ هیئت جسمانی ( انجیل لوقا 3 : 21 و22 ) . و دوم هنگامیکه از آزمایش ایمان در برابر وسوسه ها پیروز می شود! ( انجیل لوقا 4 : 1 و 2 ) . آنگاه روح القدس بقوت او را گرفته و به جلیل بر میگرداند ! ( انجیل لوقا 4 :14 ) ! مسیح در کنیسه ظاهر شده و با خواندن طومار اِشعیاء نبی برگزیدگی خود را برای ابلاغ فیض اعلام می کند! ( انجیل لوقا 4 :18 ــ 19 ). و هنگام مأموریت شاگردان برای رساندن پیغام انجیل به جهان تأکید می کند، تا وقتی بقوت از اعلی آراسته نشده اند در اورشلیم بمانند! ( لوقا 24 : 49 ). واین موقعی بود که شاگردان در اورشلیم، روز پنطیکاست گرد آمدند، و چون آتش و روح بر آنان قرار گرفت آنان از قدرت تلفظ و سخن گفتن بزبانها پرشدند ( اعمال رسولان 2 : 1 ــ 4 ).


می دانیم در رسالات و منابع عهد جدید از شروع تا پایان روح القدس بمانند شخص نمایان می شود، برای نمونه" او" اختیار و توانائی آمرزش گناهان را به عیسی مسیح تفویض میکند" او" طراح نجات است وبه گامهای شاگردان نیرو می دهد تا پیام نجات به سراسر جهان برسد !
ــ بمثابه شخص! کتاب مقدس "روح القد س" را شخص می داند و صفتی جز این ویژگی را رد میکند! روح القدس همان روح خداست! در مضامین جدید که به یونانی نوشته شده، و دیگر زبانها، برای روح القدس، ضمیر سوم شخص یگانه و شناسه بکار رفته، در زبان پارسی نیز همینگونه است! ( انجیل یوحنا 16: 13 ) . حال که روح القدس بعنوان شخص معرفی شد بجاست، از ویژگی هایش بگوئیم!
ــ خردمندی ( ذی شعور )! پس روح به فیلُپس گفت: ( اعمال رسولان 8 : 29 )! همچنین: (اعمال رسولان 10 : 19 و 28 : 25 )! کسیکه سخن گفته و خط و خطوط تعیین می کند بی تردید دارای شعور هم هست! در اعمال رسولان می بینیم: گروه کوچکی که عیسای مسیح از پیروان خود سازمان داد چگونه به کشورهای دور می روند و نوید آمرزش گناه و نجات از طریق صلیب را به همه می رسانند! در رومیان می خوانیم که روح القدس دارای شیوۀ منحصر بخود است! خداوند که از قلب ما خبر دارد می داند روح القدس چه می گوید زیرا او بجای ما دعا وشفاعت می کند! ( رومیان 8 : 27 ). باید گفت: در جهان هیچ نیرو یا انرژی مشابه ای نیست که بمانند روح القدس طرز فکر مخصوص و کارکرد ویژۀ شخص خود را داشته باشد!

ــ صاحب اراده و اختیار! روح القدس به رسولان اختیار نداد تا "خودسر" براه خود بروند! ( رسالۀ اعمال رسولان 16 : 6 و 7 ) ! بلکه روح خدا برای آنها برنامه داشت. پولس رسول به قرنتیان نوشت: " روح القدس به هریک از رسولان عطای خاصی بخشید، و در آنها همان روح فعال است بر حسب "ارادۀ او" . ( اول قرنتیان 12 : 7 و 11 ) !
ــ احساسات: روح القدس با اندوه ما متاثر می شود، چه در منابع قدیم و چه در عهد جدید برجستگی این تاثرات نمایان است! ( اشعیاء 63 : 10 ) و( افسسیان 4 : 30 ). مطابق زبان یونانی: حزن و در هم شدن برابر گریه بهنگام اندوه است! و این سومین ویژگی روح خداست. در رسالۀ رومیان پولس می نویسد: " روح القدس برای شما با اشک وآه دعا می کند!
" اگر اینها ویژگیهای شخصی روح خدا باشد، تردیدی نمی ماند که با مشخصات نیرو یا انرژی فیزیکی برابر نبوده و در پندار نمیگنجد! این ویژگی ها، صفات منحصر بفرد اوست! در اینجا شایسته است خصوص کارهای روح القدس نیز گفته شود: * تعمید روح ! 
در سدۀ بیستم میلادی" چالشی بین خبرگان الهیات، بخاطر برداشت های متفاوت از تجربۀ تعمید روح برای شخص نجات یافته ایجاد شد. و تا اندازه ای در گسست و خط کشی ها دخالت داشت . بعضی تا آنجا پیش رفتند که سخن گفتن بزبانها را شرط اصلی مسیحی بودن بر شمردند، برعکس عده ای راه تفریط پیش گرفتند که از حوصلۀ این نوشته خارج است از آنجا که خداوند منشاء احساس و عواطف بشر است (مزمور 139) بنابراین هنگامیکه ایماندار مسیحی خداوند را ملاقات می کند از این رویداد دچار شعفی غیر توصیف می شود که به جلوه های کاریزما می انجامد که بهیچ رو نکوهیده نیست!


تعمید در روح( نوزائی)، آغاز تجربۀ روحانی است. باید گفت: این تعمید در پی توبه و نجات می آید که در برقراری و تثبیت نجات بفرد مسیحی یاری می رساند! در قرن اول برای مسیحیان نجات حاصل شد و سپس تعمید در روح بوجود آمد که تجربه روحانی فراوانی بهمراه داشت. ( اعمل رسولان 2 و 19)! کتاب مقدس بدرستی روشن می کند که نجات به" تعمید روح"می انجامد که این دو ناهمانند ولی لازم و ملزوم اند! فرآیند نجات آنی است و تعمید روحانی پیآمد آن است که توسط روح القدس و بنام مسیح انجام می شود. مهم این است که تجربۀ روحانی ما پر ثمر و نتیجه بخش باشد! گفتنی است که همۀ ما نزد خدا یکسانیم و همۀ مسح شدگان روح القدس را دارند.( رومیان8 : 9 ) 
گرامی ترین، همانا کسی است که ثمرۀ حیات روحانی او خدمتی بی قید وشرط برای جلال خدا و یاری رسانی به انسان دردمند باشد. ( متی 25).. رسالۀ غلاطیان،( 5 : 22 ) نشان می دهد که روح القدس کاری درونی را در بطن ایماندار مسیحی آغاز می کند که در زندگی او ثمره ای بشرح زیر ببار می آورد:
بخش اول ثمرۀ روح ! شامل: محبت، شادی، آرامش، بردباری، مهربانی، نیکوئی، وفاداری، تواضع و خویشتنداری است. آنچه در مضمون انجیل خود را برجسته می کند؛ یکپارچگی کار ثمر بخش روح است که بصورت مجموعه ای واحد نمایان می شود! یعنی مجموعۀ این عناوین در خوشه ای واحد تکوین می یابد و از "عطایای" روح که بعداً به آن می پردازیم خود را متمایز می کند. برخی کارشناسان الهیات عنوان ثمرۀ روح را به سه دسته تقسیم می کنند!


الف: در همه ایمانداران مسیحی بگونه ای همگانی محسوس بوده و جلوۀ آن همانا باور به خداوند است!
ب: بگونه ای بارز از مناسبات یک مسیحی با مردم حکایت می کند! 
ج: روح القدس بگونه ای اختصاصی در ایماندار کار می کند!

اکنون بجاست بعناوینی که در این مجموعۀ واحد قرار دارد بپردازیم
1- محبت: .... خداوند محبت است ( اول یوحنا 4 : 8 ) ! از آنجا که باورمند مسیحی به منبع عشق و محبت وصل شده وجودش آکنده از محبت خدا می شود! پولس محبت خدا را عشقی بی شائبه می داند که" او" بی اندکی چشمداشت بما ارزانی می دارد! ( رومیان 5 : 8 ). ژرفای این نهر خروشان بینهایت است،" او" ضعیف و منکسر نخواهد شد و علیرغم ضعف های ما با پیگیری تا آنجا پیش می رود تا ما را به شباهت مسیح درآورد آنگاه هر انسانی را بدون توجه به رنگ، نژاد و ملیت دوست می داریم. و هموندان کلیسا را اعضای بدن او می شماریم ....................................
2- شادی! نزد ایماندار لذتی پا برجاست، ممکن است از داشتن دارائی خوشحال باشیم، اما چون دارائی فرسوده شود حسرت می خوریم! وقتی انسان فراموش شده با "توبه" بسوی خالق برگردد، سرشت فرهمند "خداوند" غرق شادی می شود. (لوقا 15 : 1 - 32)! بهرمندی از برکات فیض، ( انجیل متی 13 : 44 و 28 : 8 و اعمال رسولان 8 : 8)! و اطمینان از همراهی ابدی خداوند مسیح ،شادی زاست. ( متی 28 : 20 و افسسیان 1 : 5 - 9 ) !...........................................................
3- آرامش( سلامتی)! عیسای مسیح بصلیب رفت و فدیۀ گناهان ما شد پس اکنون با خدا بصلح رسیده ایم!( رسالۀ رومیان 5 : 1 )! حال دشمن نیستیم بلکه دوستانیم ازاینرو آرامش خاطر داریم. ( فیلیپیان 4: 6 و 7 )! برخورداری ازآارامش، روابط را با خود، ( فیلیپیان4 : 6 و 7 ) خانواده،( اول قرنتیان7 : 15 ) کلیسا، ( افسسیان 4 :3 ) و انسانها، ( عبرانیان 12 : 14 ) سامان می بخشد...........
4- بردباری! باید گفت تحمل ناملایمت و رفتار انسانها مستلزم بردباری است ولی چون روح القدس حامل بردباری است کاری می کند که بتدریج این ویژگی در ما ظاهر شود. ( یوئیل 2 : 13 )!...........
5- مهربانی! این خصلت از آن خداوند است و از اینرو از مسیحی مومن در خواست می کند آنگونه که دوستی خدا را تجربه می کنند، با دیگران مهربان باشد.! که حکمی "التزام آور" از جانب مسیح خداوند است! ( مزمور136 )..............................................................................................
6- نیکوئی! نیکوئی و مهربانی یکی نیستند! نیکوئی به خیر و صلاح نزدیکتر است. و معنی مقابل آن بدخواهی می شود! خدا پسر خود را داد، تا نجات را فراهم کند، این عالی ترین نیکوئی در حق بشر بود ! انتشار این خبر ما را، به نیکوکاران پیوند می زند!.....................................................
7- وفاداری! خدا به وعده های خود امین بوده و قابل اعتماد است، همدلی مسیحی با روح القدس او را در تکوینی تدریجی امین و قابل اعتماد می کند. ( اول تیموتائوس 1 : 12 و دوم تیموتائوس 2 : 2 )!.. 8 - تواضع! اصطلاح خاکی بودن یا دست پائین گرفتن و از حق خود گذشتن از نشانه های فروتنی است. شستن پای شاگردان ( انجیل یوحنا 13 : 4 - 11 متی 18 : 4 و غلاطیان 6 : 1 )!...................
8- خویشتنداری! شاید مهمترین کار روح القدس پرورش این ویژگی در فرد مسیحی است گر چه ما در جهانی غیر روحانی بسر می بریم نباید به جنبه های فریبندۀ آن متمایل شویم. مزمور اول!...... بخش دوم، عطایای روح!-
آیۀ کلیدی: هر کس را ظهور روح بجهت منفعت عطا میشود. روح القدس بیان حکمت می بخشد و بدیگری دانستن اسرار ایمان قوی قدرت شفا انجام معجزه عطای نبوت، قدرت تشخیص روح، سخن بزبانها، ترجمۀ زبانها، اما تمام این عطایا از طرف یک روح یعنی روح القدس است.( اول قرنتیان 12 : 7 - 12 ) بهر کدام از ما خداوند هدیۀ ویژه ای می بخشد که می بایستی از آن برای بنای کلیسا و جلال خداوند و خدمت بدیگران، استفاده کرده و از داشتن آن بدیگران نباید فخر فروشی کنیم! بهتر است کوتاه در بارۀ این عطایا قدری بنویسیم :


1 - کلام حکمت که: برای ما پارسی گویان سخن بموقع بر پایۀ شناخت زمان و مکان است ! که گفته اند : هرسخن جائی و هر نکته مکانی دارد. و یا در کلام خدا آمده است " اینک ترس یهوه حکمت است و از بدی اجتناب نمودن فطانت می باشد ایوب 28 : 28 : دوست خالص در همۀ وقت محبت می نماید و برادر بجهت تنگی مولود شده است. امثال ( 17 : 17 ) !.................................................
2- کلام علم! پولس رسول در این مورد توضیح نمی دهد بنظر می رسد که علم همان دانش و شناخت است و متضاد آن بی خبری و نادانی است که روح القدس از این طریق بشخص یاری می رساند که چطور موقعیت را با کلام خدا بسنجد، و بی انکه به دیگری ضرر برساند وضعیت خود را تغیر دهد. نمونه ها: تعبیر خواب توسط یوسف و دانیال ( پیدایش 40 : 12 - 13 و 41 : 39 و دانیال 5 : 12 و 14 )
3- ایمان! که تعریف آن عبارت است از: اعتماد بر چیز های امید داشته شده و برهان چیزهای نادیده. نمونه های خوب ایمانداری، هابیل، خنوخ، نوح، ابراهیم، ساره، اسحاق، یعقوب، یوسف، موسی، و راحاب، و دیگران هستند که به نیروی ایمان دست بکارهای شگفتی زدند: ( عبرانیان 11: 4 و 5 و 7 و 8 و 11 و 20 و 21 و 22 و 24 و 30 و 32) ! ایمانداران آکنده از الهامات روح القدس بودند، منشاء حرکت آنها ایمانی بود که روح به آنها هدیه کرده بود! همچنین منشاء ایمان باورمندان مسیحی، همین روح مکرم است ( عبرانیان 11 : 3 )
4- شفا! عیسای مسیح درمندان را مداوا کرده، و شفا می داد اما هدف او منحصر به شفای بیماران نبود مثال : شفای مادر زن پطرس( اول مرقس 1 : 31 ).و هرکس او را لمس میکرد شفا میافت ( مرقس 6 : 56 و متی 14 : 36 ) روز" پنطیکاست" چون روح بر شاگردان قرار گرفت علاوه بر سخن گفتن بزبانها قدرت شفا دریافت کردند. ( اعمال رسولان باب10 : 38 )
5- نبوت ! یعنی آشکار شدن سـر خدا از طریق مکاشفه ای که شخص دریافت می کند( اول قرنتیان 13 : 2، 14 : 16، غلاطیان ا : 15 - 17، افسسیان 1 : 17، 3 : 3 - 7 ). و یکی عناصر مهم در نبوت الهام است پولس نبوت را از زمرۀ عطایای روحانی طبقه بندی می کند که آن را می بایستی بغیرت طلبید، زیرا قدرت دارد کلیسا را بنا نماید. و قادر است قلب انسانها را با حقیقت لمس نماید ( اول قرنتیان 14 : 1 - 5 )این نبوت می تواند ایده های جدیدی از انجیل بیان کند و علاوه بر پیشگوئی آینده می تواند حامل عبرتی از گذشتگان " تاریخی" و اعلان وضعیت موجود باشد! پولس فرمود: روح انبیا پیرو روح انبیاست! بجاست هنگام نبوت، نبی دیگر آن را تأئید کند! در ضمن می بایستی بین عطای نبوت و خدمت نبوت تمایز قائل شد! ( اول قرنتیان 12 :10 ) و( افسسیان 4 : 11 ). برای مثال: در اعمال رسولان می خوانیم که" فیلیپس مبشر" چهار دختر دارد، که از عطای نبوت بهره دارند! اما راجع به سفر "پولس" و خطری که او را تهدید میکند چیزی نمی گویند! ولی آغایوس که به نبوت اشتغال دارد او را از خطر آگاهی می دهد.( اعمل رسولان 21 : 8 - 14 ) 
6 - معجزه! انجام کارهای خارق العاده از زمرۀ عطایای روحانی است و منظور خداوند از آن اثبات حقیقت انجیل است.( اعمال رسولان 9 : 34 و 40 و 20 : 10و12 )! زنده شدن مرده ها توسط رسولان و شفای لنگ مادر زاد 3 : 6 ، اثبات حقانیت انجیل و روح القدس و زنده بودن مسیح است! معجزه در عهد قدیم.( خروج 4: 3 و اول پادشاهان 18 : 36 - 38 و دوم پادشاهان 6 :7 ) 
7 - تشخیص روح! بعضی از مقدسین بر اساس عطای ویژه ای قادرند روح های "پاک" را از روح های "ناپاک" تمیز داده و تأثیر مخرب این ارواح را بر زندگی افراد آشکار کنند! ( مرقس 1: 26 و لوقا 4 : 35 - 37، اعمال رسولان 16 : 16- 18 و 19: 12- 16 ). 
8- سخن گفتن بزبانها! بارها پولس رسول به آن اشاره می کند و شیوۀ کاربرد آنرا سفارش می کند: کسی که بزبانها سخن می گوید ابتدا خود را می سازد. ( اول قرنتیان14 : 4 ) ! همچنین بسخن گفتن در کلیسا پا می فشارد. آیات 13 - 19 و نباید از انجام آن جلوگیری شود . ( آیۀ 39 )
9- ترجمۀ بزبانها! برای اینکه اعضای کلیسا از فتوای سخن گوینده آگاه شوند شایسته است کسی آنها را برگرداند ( ترجمه کند) همانطور که گفته شد "روح القدس خداوند" این را بمنظور بنای کلیسا عطا می کند، اگر ترجمه ای نباشد کلیسا بنا نمی شود و ممکن است عده ای بپندارند که سخنگو از حالت عادی خارج شده است.( اول قرنتیان 14 : 2 - 23 ) 
همانطور که گفته شد این عطایا را روح القدس بمنظور آماده سازی شخص برای خدمت و جلال دادن خدا هدیه می کند، در عهد جدید از چندین خدمت فهرستی وجود دارد ( رومیان 12 : 6 - 8،اول قرنتیان 12 : 4 -10 و 28 - 30 و افسسیان 4 : 11 ) !


بخش سوم ادامه و معرفی! 
روح القدس روح خداست او می خواهد با ما همدم و همراه باشد، شیوۀ زندگی روحانی را بما نشان دهد، بهنگام اندوه تسلی دهنده است، بما نیرو می دهد تا مسیح را بدیگران معرفی کنیم. در تنهائی و هجوم تردید و در "دادگاه" کنار ما می ایستد! او به گناهان ما اشاره می کند و شیوۀ آزاد ی از آن و گرایش به پارسائی را می آموزد. بما اطمینان می دهد که فرزندان خدا هستیم و توانائیم با نیروی عشق انسانها را عوض کنیم! روح القدس روح خداست اومی خواهد در عرصه های متنوع زندگی یعنی: محل کار، خانه وآشپزخانه، هنگام نوشتن، مونتاژقطعات، برداشت محصول، داد و ستد، کشیدن چک وامضای سفته، همه جا مراقب ما باشد. در اجتماع کلیسا ما را از" قوتی نو" برای پیشبرد روزهای آتی انباشته می کند تا دیگران را در بنای زندگی روحانی و آماده سازی و تجهیز برای خدمت یاری دهیم! در انجیل متی باب28 آمده است پس رفته بنام پدر پسر و روح القدس جهان را شاگردان من سازید و درانجیل یوحنا میخوانیم، خداوند روح است پس بروح راستی او را بپرستید! پدر پسر و روح القدس سه شخصیت در سرشتی واحد هستند و برابر قدرت و هماهنگ عمل می کنند. 
اگر چه کلمۀ تثلیث در کتاب مقدس نیست ولی این عبارت" تثلیث اقدس" بمنظور هدایت و کمک به یادگیری اعضای کلیسا ارائه می شود! اصل این است که خدا وجود دارد ولی اعمال و فکر خداوند در پیش بینی و پندار انسان نمی گنجد، اما روح القدس از آن خبر دارد و بما آگاهی می دهد! کتاب مقدس روشن می کند که: ما از اعمال خدا آگاه نیستیم ولی او از همۀ کارهای ما با خبر است ( اول قرنتیان 2 : 11 ). آیات زیر نمایانگر است که این سه قدوس، برابر و یگانه هستند، و این نیز فوق عقل بشری است. اما همانگونه که کار عیسای مسیح توسط روح القدس آشکار می شود " تثلیت اقدس" و سه اقنوم آن توسط این روح ارجمند، قابل فهم است! خداوند واجب الوجود( باشنده ) و قائم بذات است و روح القدس و عیسای مسیح به گونه ای مشابه مخلوق نبوده، بلکه ابدی و ازلی اند! شواهد زیر گلچین آیاتی است که به درک و شناخت ما از خدای یکتا یاری می رسانند.
1. خدا یگانه است ( تثنیه 4 : 35 و 6 :4 واشعیا 45 :22 )!.
2-".پدر" خداست (متی 6 : 8 وغلاطیان 4 : 6 و رومیان 1 : 7 )!
3." پسر" خداست . ( انجیل یوحنا 1 : 18 و رومیان 9 :5 و کولسیان 2. 9 و تیطس 2 : 13 وعبرانیان 1 : 8 - 10 )! 
4- "روح القدس" خداست.( مزامیر 139: 7 واعمال رسولا 5: 3 و 4 و اول قرنتیان 2: 10 و11 )! متون روشنی که به تثلیث اشاره دارند: ( انجیل متی باب 28 : 19 واول قرنتیان12 :4 - 6 و دوم قرنتیان13 : 13 )! راحت ترین شکل ساده شدۀ تثلیث، این است که: خداوند یگانه است در سه شخص و یک سرشت! خدا سه نیست تا هرکدام، قلمرو مستقل خود را داشته باشند. در ضمن واحدی سرد و سترون نیست بلکه یگانه ای واحد، با سه فرم شخصی، در یک ذات که در کاری مشترک هماهنگ اند. (انجیل یوحنا17: 26 )! بیاد داشته باشیم که: ناسزا بمسیح یا ارتکاب به گناه دیگر قابل عفو است ولی اهانت به"روح القدس" گناهی نابخشودنی است.( انجیل متی : 12 :31 و 32)! در این صورت شفاعت او برای ما قطع می شود! همانگونه که این "روح" عیسای مسیح را از مردگان برخیزانید بی تردید بدن های فانی ما را پس از مرگ زنده خواهد کرد! (رومیان 8 :10)! آمین...

برگرفته از وب سایت مرکز پژوهشهای مسیحی

منابع 1 - کتاب مقدس ترجمۀ اصلی! 2 - جزوۀ خدمت دانشکدۀ الهیات222 خصوص ترجمۀ زبانها و خدمات نبوتی .

Jun/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 236 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر