در اشعیا فصل 59 آیه 20 می خوانیم: " خداوند به قوم خود می گوید نجات دهنده ای در اورشلیم ظهور خواهد کرد تا کسانی را که از گناهانشان دست می کشند نجات بخشد.. ایا این آیه مربوط به پیشگویی آمدن عیسی مسیح است؟

اگر به آیات پیش و پس این آیه توجه فرمایید، متوجه خواهید شد که بله این آیات اشاره مستقیم به عیسی مسیح خداوند دارند. این آیات اشاره به بازگشت ثانوی مسیح دارد. یعنی افرادی که از گناهانشان دست کشیده اند و خداوند را پیروی می کنند، مسیح برای نجاتشان باز خواهد گشت.

موفق باشید.

Apr/15/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 154 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر