چرا مردم بيمار حق نداشتند وارد اردوگاه بشوند؟ و نا پاك اعلام مي شدند؟ لاويان ١٤

در عهد عتیق، زمانی که قوم اسرائیل در بیابان بودند و نیز به قوم اسرائیل، خدا فرمود تا از بیماریهای مُسری دوری گزینند تا از گسترش بیماری در یک ملت جلوگیری شود.

دانشمندان و پزشکان متخصص، قوانینی را که در عهد عتیق در تورات برای قوم اسرائیل از جانب خدا وضع شده بود، بهترین و پیشرفته ترین توصیه هایی می دانند که برای یک ملت در آن وضعیت از نظر علمی می توان صادر کرد.

 

Jun/10/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 157 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر