محتوای انجیل مرقس چیست؟

          انجیل مرقس شرح تاریخی قسمتهایی از کارها و شخصیت عیسی مسیح خداوند است. در مرحلۀ اول یک شرح حال کامل نیست زیرا به نسب نامه، زمینۀ خانوادگی، تولد، تعلیم و تربیت و یا خانوادۀ قهرمان آن اشاره ای وجود ندارد و حتی کوشش نشده اطلاعاتی در مورد قسمت بخصوصی از زندگی وی داده شود. یک رشته از وقایع جنبی زندگی مسیح را پشت سر هم، و احتمالاً به ترتیب تاریخی، مخصوصاً با تفصیل بیشتری در مورد هفتۀ آخر زندگی وی بر روی زمین ذکر می نماید. می توان گفت روش وی کاملاً عینی است. توضیحات بسیار مختصر است و خود داستان مقصود خود را بیان می دارد. اگر دوازده آیۀ آخر این انجیل را، که در نسخه های بسیار قدیمی وجود ندارد، جدا کنیم این انجیل به طرز بسیار غیر منتظره ای خاتمه می یابد. این انجیل بسیار خلاصه، واقع بینانه، کوتاه، روشن و پر قدرت است. مانند آلبومی که مختص عکسهای یک شخص بخصوصی باشد، یک رشته تصاویر مهم از عیسی  ارائه می دهد و حتی کوشش نمی کند که بین آنها ارتباط کاملاً نزدیک برقرار نماید. معهذا وقتی به تمام مطالب توجه کنیم قبول خواهیم کرد که مرقس توانسته است شخصیت و اعمال مسیح را با این تصاویر بخوبی نشان دهد.

          موضوع انجیل در اولین آیه خلاصه شده است: «ابتدای انجیل عیسی مسیح، پسر خدا». این جملۀ بسیار مناسب و خوبی به عنوان مقدمۀ این انجیل محسوب می شود خواه عنوان قدیمی آن باشد یا نویسنده خودش انتخاب کرده باشد. شخص عیسی مسیح قهرمان اصلی این انجیل است. به کارهای عیسی توجه مخصوص می شود و مرگ و رستاخیز او در اورشلیم داستان انجیل را به اوج پر هیجان خود می رساند.

          هیچ کوششی به عمل نیامده که عوامل مافوق الطبیعۀ زندگی مسیح مخفی شود و یا اغراق آمیز گردد. تقریباً تمام معجزات برای برآورده ساختن احتیاجات مشخص انسانها انجام شده و برای کمک ضروری به مردم بوده اند نه برای تظاهر یا تبلیغ. روشن است که عیسی با نظم و آرامش به طرف هدف خود رهسپار می باشد و چند اشارۀ ضمنی به قیام نیز وجود دارد (8: 31، 9: 31، 10: 34). در پایان خواننده آزاد گذارده می شود که در بارۀ شخصی که به عنوان یک انسان و در عین حال بالاتر از انسان ارائه گردیده است تصمیم بگیرد.

برگرفته از کتاب معرفی عهدجدید

نوشته: مِریل سی تِنی

ترجمه: کشیش طاطه وس میکائیلیان

Sep/16/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر