چرا یوحنا عیسی مسیح را کلمه می خواند؟

اینگونه سؤالات در بسیاری از کتابهای تفسیری کتاب مقدس توضیح داده شده، مانند: دائره المعارف کتاب مقدس، تفسیر کاربردی کتاب مقدس، راهنمای کتاب مقدس و بسیاری کتابهای دیگر.

اما برای اینکه شما را دست خالی بر نگردانم، پاسخ شما در زیر آمده:

آنچه در انجیل یوحنا کلمه ترجمه شده در اصل زبان یونانی لوگوس می باشد که بسیاری از علوم امروزی در آخر معرفی هر رشته ای کلمه لوگوس هم یافت می شود، مثلا" فیزیولوژی، سایکولوژی، اکولوژی و غیره. کلمه ای که به فارسی در آخر هر رشته علمی لوژی نوشته شده از همان کلمه لوگوس برگرفته شده است. لوگوس به معنای حکمت و دانش و شناخت نیز ترجمه می شود و وقتی یوحنا می گوید در ابتدا کلمه بود می خواهد بگوید که عیسی مسیح که کلمه خدا است از ازل با خدا بود و خدا بدون حکمت و دانش و شناخت نمی توانست جهان را خلق کند و عیسی مسیح حکمت و دانش خدا بود که هم ذات با خدا بود و خدا بود و کلمه خدا،  از خدا مکاشفه و شناخت کاملی به بشر ارائه می داد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 483 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر