چطورمی توانم با یک خانم مسیحی ازدواج کنم؟

ازدواج شما با یک خانم مسیحی، امری است که بین شما و خانمی که از او تقاضا خواهید کرد، می باشد و ازدواج، امری است که با علاقه و اشتیاق و آزادی انتخاب دو نفر رخ می دهد. وب سایت پرپاسخ و نیز مسئولین آن در این انتخاب و صورت پذیرفتن چنین وصلتی نقشی ندارند به جز دعا برای افراد و نیز ارائه مشورتهایی بر اساس نصایح کلام خدا.

برایتان آرزوی موفقیت در زندگی آینده و خانوادگی تان داریم.

Mar/14/2020 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر