نگاهی بر موعظه کامیابی و سلامتی

خدایا بر ما رحم کن اگر انجیل حقیقت و رنج را ندیده گرفتیم و کالای مسموم ثروت، تندرستی و کامیابی را به جای انجیل آمرزش گناهان و قدوسیت موعظه کردیم.

 

پدر آسمانی ببخش اگر دنده های تکیده پسر تو را بر صلیب نردبان ترقی و جاه و جلال خویش دیدیم و چیزی جز شبیه شدن به پسر مصلوب و قیام کرده تو را در دل آرزو کردیم.

مسیحا عطا کن که نام تو برای ما نام و نان نیاورد بلکه کلام تو نان ما و نام تو نام ما گردد و دعای ما پادشاهی تو بیاید شود.

 

ای پسر خدا بر بی ایمانی ما ببخش اگر از تو چون گدایان طلب معجزه نان و ماهی کردیم و پای صلیب تنهایت می گذاریم و منفعت خویش را می جوییم.

خداوند عیسی سرور ما، عطاکن تا در صلیب تو معنا شویم و زیبا شویم و ساده شویم واز اسارت تن و طنازی و تزیین و جلب توجه انسانیت ظاهری آزاد گردیم. ببخش تا عارف شویم به محبت تو که فوق معرفت و عرفان است و در رنجهای تو شبیه شویم تا به قیامت از مردگان بی فسادی را بپوشیم ودر جلال روی پدر باطن ما بدرخشد.

ای پسر خدا عطا نما که موعظه توبه و آمرزش گناهان را بخاطر خوش آمدن این و آن سر نبریم وحقیقت رستگاری تنها توسط مسیح را برای خوشامد این و آن به وعده شفا و ثروت نیالاییم تا به این بهانه خریدار تو شوند.

ای روح القدس ما را در وسوسه نام و نان پیروزی ببخش و آفت موعظه ثروت و کامیابی را از کلیساهای ما دور کن و قلب ما را با ثروت و سلامتی اطاعت از انجیل لبریز کن و از شریر رهایی ده و بیماری عافیت طلبی ما را به خون مسیح شفا ببخش.

و در آخر:

یارب دل پاک و جان آگاهم ده
آه شب و گریه سحرگاهم ده

در راه خود اول زخودم بیخود کن
بیخود چو شدم زخود، به خود راهم ده


ماراناتا- خداوندما بیا

نوشته کیوان سیروس

Jul/11/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 318 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر