روح القدس، کمک ما در دعا

سومین طریق مهم حیاتی که در آن روح القدس به ما کمک می کند در دعاهای ما است. در رومیان 8: 14 پولس نیاز ما را به هدایت روح القدس بیان می کند تا زندگی مسیحی ما را رهبری کند:

" زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند، پسران خدایند."

برای مسیحی شدن، می بایست از روح خدا متولد شوید. اما برای زندگی مانند یک مسیحی و رشد پس از آنکه تولد دوباره یافته اید، می بایست بطور مداوم توسط روح خدا هدایت شوید. نوع فعلی که در این آیه پولس رسول استفاده کرده به صورت حال استمراری است. " زیرا آنان که از روح خدا هدایت می شوند(بطور مستمر و مداوم )، پسران خدایند." آنها دیگر اطفال کوچک نیستند، بلکه پسران و دختران بالغ هستند.

کمی جلوتر در رساله پولس رسول به رومیان، پولس این قاعده هدایت توسط روح القدس را مخصوصا" به زندگی دعایی ما ربط می دهد. او تأکید می کند که برای دعای درست لازم است توسط روح القدس هدیات شویم.

" و روح نیز در ضعف ما به یاری مان می آید، زیرا نمی دانیم چگونه باید دعا کنیم. اما روح (شخصیت روح القدس تأکید می شود) با ناله هایی بیان ناشدنی، برای ما شفاعت می کند.

و او که کاوشگر دلهاست، فکر روح را می داند، زیرا روح مطابق با اراده خدا برای مقدسین شفاعت می کند." (رومیان 8: 26و27)

پولس در اینجا از ضعفی صحبت کرد که همه ما داریم. این یک ضعف بدنی نیست، بلکه ضعف فکر و شناخت می باشد. ما نمی دانیم برای چه دعا کنیم و نیز نمی دانیم چگونه دعا کنیم.

من اغلب جماعتها را با این   سؤال به چالش کشیده ام تا اگر همیشه می دانند چه دعا کنند و چگونه دعا کنند، دستهایشان را بلند کنند. حتی یک بار هم نشده که کسی جرأت کند در این چالش دست خود را بلند کند. من فکر می کنم همه ما به اندازه کافی صادق هستیم تا اعتراف کنیم که وقتی می خواهیم دعا کنیم، اغلب نمی دانیم چه چیزی را دعا کنیم. گاهی، حتی اگر فکر می کنیم می دانیم در باره چه دعا کنیم، مشکل این است که نمی دانیم چگونه برای آن دعا کنیم. پولس این را " ضعف ما" نامید. اما او به ما گفت که خدا روح القدس را می فرستد تا مارا در این ضعف یاری رساند، تا بدانیم برای چه دعا کنیم و نیز بدانیم چگونه برای آن دعا کنیم. در این آیه زبانی که پولس استفاده می کند در یک حس خاص پیشنهاد می کند که روح القدس وارد معرکه می شود و دعا را توسط ما انجام می دهد.

کلید دعای موفق یادگیری این مسئله است که چگونه با روح القدس ارتباط داشته باشیم تا تسلیم او شویم. اینجاست که می توانیم به او اجازه دهیم هدایت، راهنمایی، الهام و تقویت کند و بسیاری از اوقات در واقع توسط ما دعا کند.

عهد جدید راههای مختلفی را نشان می دهد که روح القدس می تواند ما را کمک کند که بعضی از آنها را در اینجا بیان خواهم کرد.

اولین روش در این آیه های رومیان 8: 26-27 یافت می شود. پولس فرمود: " اما روح با ناله هایی بیان ناشدنی، برای ما شفاعت می کند." من این عمل را شفاعت می نامم، که یکی از نکات برجسته و مهم زندگی مسیحی است. بعد از آن او از "ناله های بیان ناشدنی" سخن می راند. فکر محدود  و فانی ما کلماتی نمی یابد تا آنچه را که نیاز به دعا هست، دعا کند. پس یکی از روشهایی که روح القدس به کمک ما می آید، دعا توسط ما با ناله هایی است که نمی توان با کلمات بیان کرد.

این یک تجربه مقدس است، یک درد زایمان روحانی که به تولد روحانی می انجامد. اشعیاء 66: 8 به این مسئله اشاره می کند: " زیرا که صهیون به محض شروع درد زایمان، فرزندان خود را زاده است." هیچ تولید مثل روحانی واقعی در کلیسا بدون درد زایمان روحانی در دعا بوقوع نمی پیوندد. وقتی صهیون درد زایمان دارد، او فرزندان می زاید.

پولس این را در غلاطیان 4: 19 تأئید کرد: " فرزندان عزیزم، که برایتان باز درد زایمان دارم تا مسیح در شما شکل گیرد." پولس به این مردم موعظه کرده بود و آنها توبه کرده بودند. ولی برای آنچه آنها نیاز داشتند تبدیل شوند، پولس درک کرده بود که چیزی بیش از موعظه نیاز هست و آن دعای شفاعتی بود. او این دعا شفاعتی را به عنوان " درد زایمان" بیان می کند، یا همانگونه که قبلا" دیدیم " ناله های بیان ناشدنی".

طریقه دومی که روح القدس در دعا به ما کمک می کند این است که او فکر ما را روشنی می بخشد. او در واقع در این روش توسط ما دعا نمی کند، بلکه در فکر ما نشان می دهد که در باره چه چیز نیاز داریم دعا کنیم و اینکه چطور باید دعا کنیم. دو قسمت از رسالات وجود دارند که از کار روح القدس در افکار ما سخن می گویند. در رومیان 12: 2 اینچنین می خوانیم:

 " و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص اراده خدا خواهید بود؛ اراده نیکو، پسندیده و کامل او."

تنها یک فکر نو شده می تواند اراده خدا را تشخیص دهد، حتی در مسئله دعا. افسسیان 4: 23 می گوید:

" باید طرز فکر شما نو شود."

فکر ما توسط روح القدس نو می شود. وقتی روح القدس به داخل حرکت می کند و فکر ما را تازه می سازد، آنگاه شروع به درک اراده خدا می کنیم و شروع می کنیم به دانستن این مطلب که چگونه مطابق اراده خدا دعا کنیم. این طریقه دوم که روح القدس ما را کمک می کند، توسط نو ساختن فکر ما، نوربخشی به آن، و نشان دادن به ما که چگونه دعا کنیم می باشد.

سومین روشی که روح القدس ما را کمک می کند این است که او کلمات درست را اغلب غیر منتظره در دهان ما می گذارد. هر وقت من به این مسئله اشاره می کنم به اتفاقی که با خانم اولم افتاد فکر می کنم. ما در اواخر اکتبر در دانمارک بودیم، که موطن او می باشد. ما می بایست روز بعد آنجا را به قصد بریتانیا برای سپری کردن تمام ماه نوامبر ترک می کردیم. من انگلیسی هستم، و خوب می دانم که ماه نوامبر در بریتانیا سرد، تیره و تاریک، مه آلود و ابری می باشد. وقتی روز قبل حرکت به طرف بریتانیا با هم دعا می کردیم، شنیدم لیدیا اینچنین دعا می کند: " در طول اقامتمان در بریتانیا به ما یک هوای مناسب و خوب بده!" من تقریبا از تختخوابم جایی که نشسته بودیم و دعا می کردیم، می افتادم. بعدا" وقتی از او سؤال کردم که آیا فهمید چه دعا کرده، لیدیا پاسخ داد: " نه به یاد ندارم!"  این دلیل محکمی برای من بود که این روح القدس بود.

من به او گفتم: " تو در حضور خدا دعا کردی تا به ما هوای مناسب و خوب در زمان اقامتمان در بریتانیا بدهد، و تو خوب می دانی که در ماه نوامبر بریتانیا چطور است." او فقط شانه ای بالا انداخت. ما تمام ماه نوامبر را در بریتانیا سپری کردیم و در تمام این زمان یک روز سرد و بد و رطوبتی نداشتیم! تقریبا" شبیه یک بهار خوب بود.

وقتی در پایان نوامبر آنجا را ترک کردیم به مردمی که برای خداحافظی به فرودگاه آمده بودند، گفتم: " مواظب خودتان باشید، چون وقتی ما اینجا را ترک کنیم، هوا عوض خواهد شد!" و همینطور هم شد! این دعایی بود که روح القدس در دهان لیدیا گذاشته بود. این آن چیزی بود که خداوند می خواست او در آن زمان برایش دعا کند.

چهارمین روشی که روح القدس ما را در دعا یاری می رساند چیزی است که بارها در عهد جدید به آن اشاره شده است. او به ما یک زبان ناشناخته و جدید می بخشد، چیزی که فکر طبیعی نمی داند. بعضی مردم امروزه آن را زبان دعا می نامند. پولس در اول قرنتیان 14: 2 فرمود: " زیرا آن که به زبان غیر سخن می گوید، نه با انسانها بلکه با خدا سخن می گوید. زیرا هیچ کس سخنش را درک نمی کند؛ او به واسطه روح، رازها را بیان می کند." و در آیه 4  همان باب، پولس می گوید:

" آن که به زبان غیر سخن می گوید خود را بنا می کند."

این نوع دعا سه عمل اساسی انجام می دهد:

اول، وقتی به زبان غیر سخن می گوییم، با مردم سخن نمی گوییم بلکه با خدا. برای من این مسئله در خود امتیاز والایی است.

دوم، چیزهایی را صحبت می کنیم که فکر ما آن را درک نمی کند. ما از رازها و اسرار خدا سخن می گوییم.

سوم، در حالیکه این عمل را انجام می دهیم، خدا را بنا می کنیم یا خود را تقویت می کنیم.

جلوتر در اول قرنتیان 14: 14 پولس فرمود:

" زیرا اگر من به زبان غیر دعا کنم، روحم دعا می کند، اما عقلم بهره نمی برد."

در اینجا وضعیتی است که روح القدس فکر را نور نمی بخشد، بلکه به سادگی به ما زبانی جدید می بخشد و توسط ما به آن زبان دعا می کند. ما نباید بخاطر یک نوع دعا کردن، از دعا به نوعی دیگر محروم شویم. پولس به وضوح می گوید: " به روح دعا خواهم کرد و به عقل نیز دعا خواهم کرد" (آیه 15). هر دو نوع دعا امکان پذیر است.

وقتی به روح القدس اجازه می دهیم داخل شود، و به او تسلیم می شویم و مطابق کتاب مقدس اجازه می دهیم در ما کار کند، در زندگی دعایی ما غنا و تنوع عظیمی خواهد بود. این آن چیزی است که خدا برای هر یک از ما می خواهد.

نوشته: دکتر دِرِک پرینس

ترجمه: کشیش ورژ باباخانی

Oct/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 147 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر