در پنتیکاست چه اتفاقی رخ داد؟

 
 • یحیی تعمید دهنده عیسی را به عنوان تعمید دهنده به روح القدس به قوم اسرائیل مشخصا" معرفی کرد.
 • ثانیا" روح القدس منبع قدرت و تمام خدمت و تعالیم عیسی بود و عیسی کاملا" وابسته به روح القدس بود.
 • ثالثا" عیسی به شاگردانش وعده داد که وقتی به آسمان برگشت، او روح القدس را بعنوان نماینده شخصی خود بر آنان خواهد فرستاد تا پاراکلیت ( مشاور، تسلی دهنده و یاری دهنده) آنها باشد. کسی که فراخوانده شده تا در کنار آنها باشد و آنها را یاری رساند.
 • اکنون می خواهیم انجام این وعده را که عیسی داد، مشاهده کنیم. مانند هر وعده ای در کتاب مقدس، این وعده روح القدس در یک واقعه واحد کاملا" درک نشد، بلکه در مراحل مختلف عملی شد. اولین مرحله در روزی اتفاق افتاد که ما آن را روز یکشنبه قیام می نامیم که روز رستاخیر عیسی مسیح بود. در یوحنا 20: 19-22 می خوانیم...
 • آیه 22 یک نکته مهمی را بیان می کند. کلمه یونانی برای روح پنیوما می باشد که می تواند دم یا نَفَس یا باد نیز ترجمه شود. این عمل دمیدن به کلمات عیسی مربوط می شود که فرمود: : او به آنها دمید و گفت: " {دم} مقدس را بیابید(تأکید اضافه شده است). این یکی از مراحل مهم و قاطع در عملی شدن کل هدف خدا برای رهایی بود. در این لحظه چه اتفاقی افتاد؟ اولا" در این لحظه، اولین شاگردان در نجات عهد جدیدی وارد شدند. در رومیان 10: 9 پولس رسول شرایط اساسی برای نجات را اعلام می دارد. در یوحنا 20: 19-22 اولین لحظه ای بود که شاگردان واقعا" ایمان آوردند که خدا عیسی را از مردگان برخیزانید. تا آن لحظه آنها نمی توانستند وارد نجاتی شوند که عهد جدید بیان می کند. لحظه ای که عیسی را به عنوان خداوند اعتراف کردند و ایمان آوردند که خدا او را از مردگان برخیزانید، آنها نجات عهدجدیدی را یافتند.
 • دومین اتفاقی که افتاد این بود که شاگردان تولد تازه یافتند. آنها خلقتی تازه شدند. هر کدام از آنها با نفس دمیده شده خدا،  از خلقت کهنه به خلقت جدید منتقل شدند. برای درک این مسئله باید به خلقت انسان در پیدایش 2: 7 مراجعه کنیم.

اولین خلقت انسان زمانی اتفاق افتاد که خدا نفس حیات (روح حیات یا روح القدس) را در شمایل گلی که بر زمین ساخته بود، دمید. نفس دمیده شده خدا، یعنی روح القدس، شمایل گلی را به جانی زنده تبدیل کرد. آیاتی که در یوحنا خواندیم اشاره به خلقت جدیدی دارد که پولس در 2 قرنتیان 5: 17 به آن اشاره دارد: " اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه ایست." یک خط موازی بین خلقت اول و خلقت جدید وجود دارد.

 • در خلقت جدید، عیسی خداوند و نجات دهنده قیام کرده می باشد که گناه، جهنم و شیطان را شکست داده است. پس از تکمیل این مأموریت او به شاگردانش ظاهر شد و در شاگردانش نفس زندگی قیام شده را دمید. این یک زندگی جدید بود، زندگی ای که بر تمام نیروهای شریر و مرگ و گناه غالب آمده بود. توسط این تجربه شاگردان مسیح از حیطه قدیمی به نجات عهد جدیدی یعنی خلقت تازه در مسیح توسط نفس زندگی رستاخیز شده که از مسیح دریافت شده بود،  وارد شدند.
 • البته مهم است که این را درک کنیم که حتی پس از این تجربه روز یکشنبه قیام، وعده روح القدس کاملا" عملی نشده بود. عیسی در لوقا 24: 49 به شاگردانش فرمود: ... حتی بطرز بسیار واضحی، کمی پیش از صعودش به آسمان و تقریبا" چهل روز پس از یکشنبه قیام، عیسی به آنها فرمود: (اعمال 1: 5) ... با خواندن این آیات متوجه می شویم که در یکشنبه قیام وعده مسیح کاملا" عملی نشده بود. تقریبا" همه الهیدانان و مفسرین کتاب مقدس موافق هستند که این وعده در روز پنتیکاست بطور کامل  و نهایی چنانکه در اعمال 2: 1-4 شرح داده شده، عملی شد.
 • پنتیکاست ظهور و تکمیل عملی وعده بود. روح القدس از آسمان شخصا" در شکل باد شدید، ظاهر شد و هر یک از آنها را فردا" پر کرد و به هر یک از آنها یک قدرت مافوق طبیعی در تکلم به زبانی بخشید که هرگز نیاموخته بودند. در پایان این فصل دوم اعمال رسولان، پطرس توضیحی الهیاتی می دهد که چه اتفاقی افتاده است ( اعمال رسولان 2: 32-33) بار دیگر هر سه اقنوم تثلیث را در این آیه می بینیم. عیسی پسر، روح القدس را از پدر دریافت کرد و آن را بر شاگردانی که در بالاخانه در اورشلیم منتظر بودند، ریخت. در این مقطع زمانی بود که وعده نزول روح القدس نهایتا" عملی شد. روح القدس از آسمان توسط پدر و پسر با هم نازل شدو بر شاگردانی که در بالاخانه در اورشلیم منتظر بودند نازل شد.
 • توجه داشته باشید که در این لحظه از زمان عیسی نه فقط قیام کرده بود، بلکه صعود کرده و جلال یافته بود. این را نیز به یاد داشته باشید که در یوحنا 7: 39، نویسنده انجیل اشاره می کندد که وعده روح القدس تا زمانیکه عیسی جلال نیافته عملی نخواهد شد.
 • ما با دو یکشنبه عالی و مهم روبرو هستیم. اولی یکشنبه قیام که عیسی قیام کرده و روح دمیده شده را داریم. دومی یکشنبه پنتیکاست که مسیح جلال یافته و روح ریخته شده را داریم. به یاد داشته باشید که این طرح هنوز هم برای همه ایمانداران حتی امروزه به قوت خود باقی است.

یکشنبه قیام: مسیح قیام کرده: روح دمیده شده

یکشنبه پنتیکاست: مسیح جلال یافته: روح ریخته شده

خلاصه:

اکنون ما اهمیت دائمی وقایعی را که هم اکنون بررسی کردیم، خلاصه خواهیم کرد.

 • در روز پنتیکاست روح القدس به عنوان یک شخص بر زمین نازل شد. او اکنون نماینده شخصی و مقیم الوهیت بر زمین است. به نظر می آید که این یک قانونی است که قابل توضیح نیست که تنها یک شخص از الوهیت می تواند در برهه ای از زمان بر زمین اقامت گزیند. برای چندین سال عیسی پسر خدا مقیم زمین بود. اما وقتی عیسی برای بازگشت به آسمان ما را ترک می کرد، وعده داد که شخص دیگری بجای او خواهد آمد که با ما تا ابد خواهد ماند و نه برای سالهای کوتاهی. این وعده در روز پنتیکاست عملی شد. عیسی پسر خدا بعنوان یک شخص به سوی آسمان نزد پدر صعود کرد. پس از آن توسط پدر و پسر با هم، روح القدس آمد تا جای عیسی را بگیرد.
 • روح القدس اکنون کجا زندگی می کند؟ دو پاسخ وجود دارد: اولا" او در کلیسا زندگی می کند یعنی  بدن متحد مسیح. پولس از ایمانداران قرنتس می پرسد(اول قرنتیان 3: 16) " آیا نمیدانید که شما هیکل خدا هستید و روح خدا در شما زندگی می کند؟" در اینجا پولس در باره هیکل یکپارچه روح القدس صحبت می کند.

ثانیا" در اول قرنتیان 6: 19 پولس یک چیز مهمتری را بیان می کند. او نشان می دهد که نه فقط بدن متحد مسیح مکان سکونت روح القدس است بلکه مهم است که بدن هر ایمانداری مکان سکونت روح القدس باشد. " آیا نمیدانید که بدن شما هیکل روح القدس می باشد که در شماست که از خدا یافته اید؟"این یکی از باشکوه ترین بیاناتی است که در کتاب مقدس یافت می شود! اگر ما ایمانداران به عیسی مسیح هستیم، بدنهای فیزیکی ما می بایست مکان سکونت خدای روح القدس باشد.

نوشته: دکتر دِرِک پرینس

ترجمه: کشیش ورژ باباخانی

Oct/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 216 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر