در انجیل مرقس به چه شخصیت هایی اشاره شده؟

          مرقس در مورد توصیف شخصیت ها مهارت زیادی نشان نمی دهد هر چند بسیاری از اشخاص مذکور در انجیل مرقس روشن تر از انجیل متی توصیف شده اند. جوانی که در باغ از دست سربازان گریخت (14: 51 و 52)، اسکندر و روفس (15: 21)، شمعون ابرص (14: 3) طوری ذکر شده اند که از قرار معلوم از دوستان نویسنده و خوانندگان بوده اند. اشاره ای که به اسکندر و روفس وجود دارد خیلی جالب است زیرا نشان می دهد که خوانندگان انجیل مرقس از آشنایان و معاصران آنها بوده اند. اگر این روفس همان روفس مذکور در رومیان 16: 13 باشد این نکته تأیید می شود که انجیل مرقس در سالهای 56 تا 66 میلادی در روم نوشته شده است. معهذا مرقس برخلاف لوقا از شخصیت های متعدد سخن نمی گوید و مانند لوقا و یوحنا از افراد به عنوان نمونه های مختلف استفاده نمی نماید. از قرار معلوم مرقس بیشتر به پیشرفت داستان خود توجه دارد تا به تجزیه و تحلیل روحیات افراد. اشاره به این اشخاص نشان می دهد که آنها قبل از نوشته شدن انجیل مرقس در جامعۀ مسیحی نام و نشانی داشته اند.

برگرفته از کتاب معرفی عهدجدید

نوشته: مِریل سی تِنی

ترجمه: کشیش طاطه وس میکائیلیان

Sep/16/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر