هدف نگارش انجیل یوحنا چه بوده؟

          همان طوری که قبلاً اشاره شد هدف انجیل عبارت است از نشان دادن حقانیت مسیح. سایر اناجیل هدفشان این بود که در خوانندگان خود ایمان به مسیح ایجاد کنند. ولی انجیل یوحنا برای کسانی نوشته شده است که اطلاعات فلسفی داشتند (به مقدمۀ انجیل مراجعه شود) و هم چنین برای کسانی که مانند فیلیپس می گویند: «ای آقا، پدر را به ما نشان ده که ما را کافیست» (14: 8).

          احتمال دارد که انجیل یوحنا برای تکمیل محتوای سایر اناجیل نوشته شده باشد. بطور قطع نمی توان ادعا کرد که یوحنا با اناجیل متی و مرقس و لوقا آشنا بوده است. معهذا دلایلی مانند حذف خدمات عیسی در جلیل، ذکر نکردن مثلهای مسیح، نقشه ای که در انتخاب معجزات وجود دارد (20: 30) و مقایسۀ بعضی از اطلاعات تاریخی مذکور در انجیل یوحنا با اناجیل هم نظر، انسان را به این نتیجه می رساند که هدف یوحنا این بوده که اطلاعات جدیدی در اختیار خوانندگان بگذارد. مثلاً در شرح شام آخر، یوحنا جریان شستن پای شاگردان را ذکر می کند و نشان می دهد که چطور عیسی با این کار خود درس فروتنی به شاگردان داد. یوحنا برای این کار مسیح دلیل بخصوصی ذکر نمی کند در حالی که در انجیل لوقا می خوانیم که شاگردان با یکدیگر جر و بحث و نزاع می کردند که «کدام یک از ایشان بزرگتر می باشد» (لوقا 22: 24). پس این دو یکدیگر را تکمیل می نمایند و انسان می تواند تصور نماید که مقصود یوحنا این است که نشان دهد عیسی وضعی را که لوقا تشریح نموده است چطور حل کرد.

برگرفته از کتاب معرفی عهدجدید

نوشته: مِریل سی تِنی

ترجمه: کشیش طاطه وس میکائیلیان

Oct/09/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر