در مسیحیت بعد از مرگ چه اتفاقی می افتد؟

پس از مرگ هر که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند خود ایمان آورده  و مطابق فرامین او زندگی کرده و جنگ نیکوی ایمان را ادامه داده در داوری نخواهد آمد و مطابق رومیان 8: 1 هیچ قصاصی نیست برای آنانیکه در مسیح عیسی هستند و حیات جاودانی را به دست خواهند آورد. در ضمن کلام خدا می گوید هر که پسر خدا را دارد حیات را دارد. حیات جاودانی چیزی نیست که یک مسیحی بصورت نسیه داشته باشد بلکه از هم اکنون از خدا دریافت کرده است. 

آنانیکه به عیسی مسیح ایمان نیآورده اند مطابق کلام خدا به نابودی ابدی و جدایی ابدی از خدا محکوم خواهند شد. مسلما" خدا خدای عادلی است و داوری او عادلانه و ما به داوری عادلانه او اطمینان کامل داریم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Apr/15/2017 دنیای پس از مرگ Vrezh Babakhani 1645 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر