موسی و اسرائیل و تدارکات خدا برای ایماندارانش

لطفا در این باره تفکر نمایید:

موسی و قوم اسرائیل بعد از آزادی از مصر در بیابان بسر بردند، اما او با آن جمعیت چه باید می کرد؟
سیر کردن 3 میلیون نفر جمعیت احتیاج به غذای خیلی زیادی داشت.

بنابر نظر و گزارش متصدی ارتش، موسی می باید 1500 تُن غذا برای هر روز می داشت. آیا می دانید که برای آوردن آنمقدار غذا هر روز نیاز به دو قطار باربری که هر کدام حداقل 1.5 کیلومتر طول داشته باشند هست؟
در ضمن باید این را بخاطر داشته باشید که آنها در بیابان بودند، بنابراین می باید که با چوب اجاق درست می کردند.
برای هر روز این اجاق احتیاج به 4000 تُن چوب دارد که بوسیله 3 قطار باری که هر کدام حداقل 1.5 کیلومتر طول داشته باشد باید حمل گردد.
و فقط به این فکر کنید که آنها به مدت 40 سال در حال گذر از آن صحرا بودند.
و البته بله آنها احتیاج به آب داشتند. اگر تنها آب کافی برای خوردن و شستن چند ظرف را در نظر بگیریم، می باید 11,000,000 گالن آب هر روز داشته باشند. و آن احتیاج به قطارهای دارای تانک به طول 2900 کیلومتر برای حمل دارد.
یک چیز دیگر:
آنها می باید در یک شب از دریای سرخ عبور می کردند. حالا اگر که آنها از یک راه باریک به دو ردیف می رفتند، آن راه 1290 کیلومتر مسافت خواهد داشت و احتیاج به 35 روز و شب برای گذر از آن خواهد بود.
بنابراین می باید یک فضایی به پهنای 5 کیلومتر در دریای سرخ می بوده تا بتوانند 5000 نفری پهلو به پهلو در یک شب راه بروند.
اما هنوز یک مشکلی وجود دارد. هر دفعه که آنها در آخر روز در محلی چادر می زدند، آن مکان احتیاج به مساحتی به اندازه 3/2 ایالت ردآیلند آمریکا، جمعا 1200 کیلومتر مربع داشت.
پس اگر خدا از 3 میلیون نفر با 1500 تن غذا و 11,000,000 گالن آب برای هر روز مراقبت کرد؛ آیا فکر نمی کنید که او از شما مواظبت خواهد کرد؟

برگرفته از وب سایت مرکز پژوهشهای مسیحی

Jun/01/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 243 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر