آیا اولین شهید استیفان بوده، یا شهیدان دیگری قبل از استیفان نیز بوده اند؟ با توجه به اینکه پولس قبل ازشهادت استیفان مسیحیان را به قتل می رسانید؟

بلی در حقیقت عده دیگری اولین شهیدان گمنام مسیحی بوده اند، اما اولین شهیدی که نامش برده شده، استیفان می باشد. متأسفانه از شهیدانی که قبل از استیفان به دست پولس یا دیگران کشته شده اند، نامی برده نشده است. در واقع استیفان اولین شهید نبوده، ولی اولین شهیدی است که نامش مشخص است.

 

Apr/03/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 619 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر