در باب 21 انجیل متی منظور از این شش چیز چیست: 1- باغ_2- صاحب باغ 3- فرستادگان صاحب باغ 4- پسرصاحب باغ 5- باغبانهایی که صاحب باغ آنها را نابود می کند وباغ را از آنها می گیرد. 6- باغبانهای جدیدی که صاحب باغ، باغ را به آنها می دهد؟

در زیر پاسخ خود را نکته به نکته مطالعه بفرمایید:

1- باغ، قوم اسرائیل در عهد عتیق و کلیسای مسیح در عهد جدید می باشد.

2- صاحب باغ، خدای پدر می باشد.

3- فرستادگان صاحب باغ، انبیاء و پیامبران عهد عتیق می باشند.

4- پسر صاحب باغ، عیسی مسیح پسر یگانه و ازلی و ابدی خدا می باشد.

5- باغبانهایی که صاحب باغ، آنها را نابود می سازد، رهبران مذهبی یهود و انبیای کاذب و نیز در زمان مسیح فریسیان و صدوقیان می باشند که خدای پدر رهبری قوم اسرائیل را از آنها می گیرد و باغبانهای جدید، رسولان و پیروان مسیح می باشند که پس از او کلیسای او را که اسرائیل حقیقی نامیده می شود، رهبری و هدایت می کنند.

موفق باشید.

Apr/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 150 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر