لطفا آیه ای بیاورید که عیسی گفته من باید قربانی شوم؟ آیا خدا نمی توانست همه را ببخشد و نیازی به قربانی شدن پسرش نباشد؟ لطفا تفسیر نکنید و آیه بیاورید؟

اگر هیچ تفسیر و توضیحی نمی خواهید، آیه ای بسیار واضح را برای شما در زیر می نویسم:

" سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: " همه شما از این بنوشید. این است خون من برای عهد جدید که به خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می شود." (متی 26: 27و28)

اما با توجه به اینکه خودتان تفسیری نیز داشتید من نیز توضیحی در مورد مرگ عیسی مسیح، پسرخدا به خاطر آمرزش گناهان به شما خواهم داد:

با توجه به اینکه گناه جزایی دارد و جزای آن در کتاب مقدس مرگ نامیده شده (رومیان 6: 23) و خدا خدای عادلی است و می بایست جریمه گناه به خاطر عدالت خدا پرداخته شود و در ضمن به خاطر محبت و رحمت خدا می بایست انسان بخشیده می شد، این دو خصوصیت خدا در ضدیت با هم بودند و خدا برای حل این مسئله پسرش عیسی مسیح را فرستاد تا بر صلیب به جای ما قربانی شود و جان خود را فدا کند. او گناهان ما را بر خود گرفت و با توجه به اینکه قدوس و پاک بود و پسر خدا بود این ظرفیت را داشت که همه گناهان بشر بر او قرار بگیرد و او جریمه همه گناهان بشر را پرداخت و بخشش و آمرزش گناهان را برای کسانی که به کار او بر صلیب ایمان بیاورند، به ارمغان آورد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/30/2017 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 1427 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر