آیا در کتاب مقدس چیزی نوشته شده در باره اینکه ما باید مواظب طبیعت باشیم، یا جوری از طبیعت استفاده کنیم که صدمه ای بهش نزنیم؟

اگر به اولین کتاب پیدایش مراجعه کنید، در فصل 2 آیه 15 می فرماید: "پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن را محافظت نماید."

یکی از مأموریتهایی که خدا به بشر داده این است که از طبیعت محافظت نماید.

Feb/13/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 161 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر