پیام کریسمس: دنیای ما بدون عیسی مسیح چگونه می بود؟

اگر عیسی مسیح بدنیا نمی آمد، چه می شد؟
آیا این سؤال برای شما پیش آمده؟ گروهی از تاریخ شناسان کتابی را تحت عنوان: تاریخ دوباره تدوین شده به نگارش در آورده اند که به بررسی اوضاع جهان بدون اتفاق افتادن بعضی وقایع تاریخی پرداختند تا ببینند دنیای ما بدون رخ دادن بعضی وقایع، چگونه می شد.

1- اگر عیسی مسیح بدنیا نمی آمد هیچ " خدا با ما" یی نمی بود.
انسانها پیوسته در جستجوی خدا بوده اند و ما مسیحیان این خدا را در عیسی مسیح یافتیم. خدا به میان ما آمد. در تولد مسیح خدا خود را به انسان مکشوف ساخت.خدا  وارد تاریخ بشر شد. عیسی مسیح در کتاب مقدس معروف به پسر داود، پسر خدا و پسر انسان می باشد. همه اینها نشان دهنده این است که خدا وارد جهان خاکی ما شده تا خود را به ما بشناساند و به ما بگوید که ما برای او اهمیت داریم. عیسی مسیح با میلاد خویش به ما بر هر نوع محدودیت و ضعف پیروزی بخشید، چون او خودش با همه این کشمشکها روبرو شد و پیروز شد و راه را برای پیروزی ما نیز مهیا ساخت.
2- اگر عیسی مسیح بدنیا نیامده بود پیروزی وجود نمی داشت.
اگر عیسی مسیح بدنیا نیامده بود، نجات از گناهان برای ما آماده نمی شد. (اشعیاء 53)
اگر عیسی مسیح نمی آمد، شیطان ما را نابود می کرد. (اول یوحنا 8:3)
اگر عیسی مسیح به این دنیا پا نمی گذاشت، ما نمی توانستیم حیات ابدی را تجربه کنیم. (یوحنا 16:3)
اگر عیسی مسیح نمرده بود، شرارت در دنیای ما جای خدا را می گرفت. (اشعیاء 6:9)
3- اگر عیسی مسیح بدنیا نیامده بود شفا و رهایی برای ما آماده نمی شد.(متی 16:8و17)
عیسی مسیح با آمدنش بدنیا برای ما مژده شفا و رهایی را آورد. تمام خدمت عیسی مسیح نشان می دهد که او شفا دهنده و رهاننده است. او می تواند ما را از هر درد و مرضی شفا ببخشد و ما را از اسارتها و زخمهای کهنه مان رهایی ببخشد. انجیل بدون شفای مریضان و دردمندان توسط عیسی مسیح، مطلب بسیار کمی را برای ما دارد.
4- اگر عیسی مسیح بدنیا نیامده بود، امیدی برای جهان وجود نمی داشت.
عیسی مسیح با آمدنش بر جهان خاکی ما، شادی و امید پرجلال و شکوهی را به ارمغان آورد. (اول پطرس 3:1و4)
اگر مسیح به این جهان خاکی پا نمی گذاشت و برای گناهان ما جان نمی داد و سه روز پس از مرگش زنده نمی شد، امروز ما امیدی برای حیات ابدی نداشتیم. در حقیقت می خوردیم، می خوابیدیم، کار می کردیم و می مردیم و همه چیز تمام می شد. این تمام زندگی ما می شد. ولی مسیح با آمدنش برای ما امیدی پرجلال به ارمغان آورد، که حیات جاودانی وجود دارد و ما می توانیم آن را از هم اکنون تجربه کنیم. بعضی می پرسند آیا کسی از آن دنیا آمده تا به ما از دنیای آینده خبر دهد. آمدن عیسی مسیح به زمین خاکی ما این مژده را برای همه انسانها دارد که بلی، عیسی مسیح از آسمان به زمین آمد و او به ما خبر داد که آسمان وجود دارد و اجر و پاداش ایمانداران با او می باشد.
5- بدون تولد عیسی مسیح کلیسایی وجود نمی داشت. کلیسا نور و نمک جهان است و بدون تولد عیسی مسیح کلیسا نیز متولد نمی شد. کلیسا دستها و پاها و گوشها و چشمان مسیح می باشد. اگر کلیسا در جهان نبود،چگونه ممکن بود که محبت مسیح به جهان پر از ظلم و خشونت و شرارت ما عرضه می شد؟ چه کسی به فکر فقرا و محتاجان و نیازمندان و بیماران و... می شد.

خدا را شکر  که عیسی مسیح پاسخ همه این پرسشهاست. 

نوشته کشیش ورژ باباخانی

Aug/28/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 7038 بازدید 18  

نظرات کاربران


ارسال نظر