در اول تیموتایوس 6 - 11: انسانها را محبت نما ، صبور و مهربان باش، برای خدا خوب بجنگ: منظور پولس از اینکه گفته برای خدا خوب بجنگ چیست؟

نمی دونم این آیه رو از چه ترجمه ای اینچنین نقل قول کرده اید، اما در اصل نوشته شده: جنگ نیکوی ایمان را بکن. جنگ نیکوی ایمان در برابر وسوسه ها و حملات شیطان می باشد که پولس رسول در رساله به افسسیان فصل ششم سلاح تامّ خدا را برای این جنگ نام می برد که یک مسیحی می بایست به خود بپوشاند تا در جنگ ایمان و جنگ روحانی بر علیه نیروهای تاریکی و دنیای گناه آلود و نفس بتواند بخوبی بجنگد. 

در مسیحیت هیچ جنگ تن به تن با انسانها وجود ندارد. در افسسیان 6: 12 مشخص است که مسیحی جنگش با انسانها نیست بلکه با ارواح شریر و قدرتها و ریاستها و جهان داران این ظلمت که همان ارواح ناپاک می باشند.

موفق باشید.

Apr/10/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 153 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر