در آتش: درسی از دوستان دانیال در سختی ها

" آنگاه‌ پادشاه‌ (منصب‌) شَدْرَک و ميشک‌ وعَبدْنَغو را در ولایت‌ بابل‌ برتری‌ داد." دانیال 3 : 30 
داستان این سه دانشجوی یهودی در تون آتش چهار نکتۀ مهم را به ما تعلیم می دهد:

1. اطاعت از خدا الزاماً شما را از داشتن مشکل مبرّی نمی کند.
از دنیا همیشه توقع درک و سپاسگذاری نداشته باشید. به مسیح نگاه کنید: " حیات از او به وجود آمد و آن حیات نور آدمیان بود. نور در تاریکی می تابد و تاریکی هرگز بر آن چیره نشده است." ( یوحنا 1 : 4 ـ 5 ).

2. شما تنها نیستید. خدا در آن مشکل با شماست.
وقتی نبوکدنصّر به تون آتش نگاه کرد، گفت: " اینک من چهار مرد می بینم که گشاده در میان آتش می خرامند و ضرری به ایشان نرسیده است و منظر چهارمین شبیه پسر خداست." ( دانیال 3 : 25 ). شما هم قویدل شوید، چون بجای اینکه آتش آنها را بسوزاند و نابود کند، بندهای آنها را سوزانیده و آنها را آزاد کرد. ممکن است که بنظر بیاید که شما در بند شرایط و مشکلات خود اسیر هستید و این مشکلات شما را محدود کرده اند، امّا خدا با شماست. او از شما پشتیبانی کرده و شما را پیروزمندانه از مشکلات بیرون می آورد.

3. مشکل شما، شهادتی برای دیگران خواهد شد.
دیگران زندگی شما را زیرنظر دارند. آنها به چیزهایی که اعتماد می کنند، باعث پیروزی آنها نمی شود و در عجبند که چرا چیزهایی که شما به آنها اعتماد می کنید، منتهی به پیروزی شما می شوند. وفاداری شما به خدا و مداخله اش در مشکلات شما، بیشتر از هر علم الهیاتی زندگی آنها را لمس می کند. همه در بابل می دانستند که این سه پسر یهودی به چه چیز ایمان دارند؛ امّا می خواستند بدانند، «آیا وقتی در آتش هستند» هنوز هم این ایمان عمل می کند و دیدند که می کند.

4. در طرف دیگر مشکل شما، برکتی عظیم در انتظار است.
" آنگاه‌ پادشاه‌ (منصب‌) شَدْرَک و ميشک‌ وعَبدْنَغو را در ولایت‌ بابل‌ برتری‌ داد." این یک اصل کتاب مقدسی است: وقتی شما در شرایط سخت وفادار باقی بمانید، خدا می تواند در جایی والاتر به شما اعتماد کند.

مترجم:آرش

Jun/01/2019 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 172 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر