آیا مسیحیت به طلسم اعتقادی دارد؟

در کتاب مقدس مسیحیان در تثنیه 18: 10-12، خداوند اشاره می کند که هر گونه فالگیری، طلسم، غیبگویی، افسونگری یا جادوگری و احضار ارواح یا رمالی یا گفتگو با مردگان امری شیطانی است و خداوند از آنها کراهت دارد.

پس پاسخ ما به شما این است که مسیحیت، به طلسم هیچگونه اعتقادی ندارد و معتقدیم که طلسم و جادو از قدرت شیطان صادر می شود.

May/24/2016 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 1714 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر