مُهرِ روح القدس چیست؟

به روح القدس بعنوان "بیعانه،" "مُهر،" و "ضامن" در قلبهای مسیحیان اشاره شده است. (دوم قرنتیان ۱:۲۲؛ ۵:۵؛ افسسیان ۱۳:۱-۱۴؛ ۳۰:۴). روح القدس مُهر خدا بر روی فرزندانش است و ادعای مالکیت تعلق ما به او را دارد. واژه یونانی ای که در این قسمت "ضامن" ترجمه شده، "آرهابون" است که بمعنی "بیعانه" است، که بخشی از مبلغ خرید ملک به عنوان پیش پرداخت است و تضمینی است برای پرداخت مابقی آن. عطای روح القدس به ایمانداران در واقع پیش پرداختی از میراث آسمانی ماست، که مسیح آن را بر روی صلیب تضمین کرده و به ما وعده داده است. به خاطر اینکه روح القدس ما را مُهر کرده است، ما از نجات خود اطمینان داریم. هیچ کس نمی تواند مُهر خدا را بشکند.

روح القدس بعنوان یک "بیعانه روح" به ایمانداران عطا شده تا به ما اطمینان بخشد که میراث کاملمان را بعنوان فرزندان خدا دریافت خواهیم کرد. روح القدس به ما عطا شده تا تأیید کند که به خدا تعلق داریم که روحش را بعنوان یک هدیه به ما ارزانی داشته است، همانطور که فیض و ایمان را نیز به عنوان هدیه به ما داده است (افسسیان ۸:۲-۹). از طریق هدیه روح القدس، خدا ما را احیا و تقدیس می کند. او آن احساسات، امیدها و امیالی را در قلبمان به وجود می آورد که گواه آن هستند که ما مقبول خدا شده ایم، و نیز فرزندان او محسوب شده ایم، و امید ما حقیقی است، و رهایی و نجات ما تضمین شده است، به همان گونه که مُهر، توافق نامه و یا وصیت نامه ای را تضمین می کند. خدا به ما روح القدس خود را بعنوان بیعانه قطعی که ما تا ابد برای او هستیم و در روز واپسین نجات خواهیم یافت، اعطا می نماید. گواه حضور روح القدس این موارد است: عملکرد او در قلب که توبه به بار می آورد، ثمره روح (غلاطیان ۲۲:۵-۲۳)، همنوایی با فرامین و ارادۀ خدا، اشتیاق برای دعا و ستایش، و محبت برای فرزندان خدا. این چیزها، شواهدی هستند که روح القدس، قلب را احیا کرده و مسیحیان برای روز رستگاری مُهر شده اند.

پس این از طریق روح القدس و تعالیم و قدرت هدایت اوست که ما تا روز رستگاری، مُهر و تأیید شده ایم، کامل و عاری از فسادِ گناه و قبر. از آنجاییکه مُهر روح القدس را در قلبهایمان داریم، می توانیم با شادی زندگی کنیم و از مکان قطعی مان در آینده ای که جلال آن وصف ناشدنی است اطمینان حاصل می کنیم.

برگرفته از وب سایت: www.gotquestions.org

Aug/12/2020 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر