در مورد انجیل متی باب ۳ آیه ۱۱و۱۲ متن ارامی اش را میشه توضیح بدید. مسلمانان کاذب اِدِعا می کنند که نام حسین در متن ارامی انجیل باب ۳ آیه ۱۲ وجود دارد. آیا این موضوع حقیقت دارد؟ لطفا مختصر توضیح دهید؟

اولاً در متن آرامی اشاره ای به حسین نشده و ثانیاً فرض کنیم جایی هم شباهتی به اسامی خاصی باشد، آیا نباید به متن آیه و زمینه آیه نگاهی کرد و دید که این آیه در باره چه کسی سخن می گوید؟ این آیه به روشنی اشاره یحیی تعمید دهنده به عیسی مسیح خداوند است که بعد از او ظهور می کند و افراد را به روح القدس و آتش تعمید خواهد داد، که وقوع این پیشگویی در اعمال رسولان فصل دوم و فصول بعدی این کتاب قابل مشاهده است.

در ضمن با اینگونه برداشتهای سطحی، یک هندو نیز می تواند به سوره 30 آیه 1 به کلمه الروم اشاره کند که شباهت زیادی به کلمه رام خدای هندوها دارد و می تواند با استناد به این آیه بگوید که به خدای هندوها در قرآن اشاره شده!!!!؟؟؟؟ آیا به نظر شما اینگونه برداشت، برداشتی منطقی می باشد؟

شاد و پیروز و سربلند باشید.

May/10/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 227 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر