هدف از آفرینش چه بود؟

این سؤال بسیار مهمی است که دانستن پاسخ آن می تواند زندگی مردم را تبدیل کند. کتاب مقدس برای این مطلب پاسخ قوی ای دارد:

هدف از آفرینش، مشارکت و مصاحبت و رفاقت انسان با خدا بود.

هدف از آفرینش این بود که انسان از طریق زیبایی و شگفتی های طبیعت و نیز به خاطر اشتیاقی که خدا در دل انسان برای پرستش نهاده بود، باعث خشنودی خدا شود و لبخند بر چهره خدا آورد.

هدف از آفرینش این بود که خدا با این کار محبتش را به انسانها و طبیعت و حیوانات ابراز کند. خدا از طریق آفرینش خود نشان داد که او خدای پر از محبت است و می خواهد بخاطر ذات محبتش، خلفت زیبایی را بیافریند و هدیه زندگی را به انسانها و طبیعت و حیوانات اعطا کند.

موفق باشید.

Mar/18/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 189 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر