چرا خدای مسیحیان سه تا ماهیت دارد؟ ماهیت داشتن خدا نقص محسوب نمیشود؟ چون ماهیّت امری عدمی است و هر موجود محدودی، دارای ماهیّت است. بر همین اساس «واجب الوجود» که بسیط الحقیقه است و حد وجودی ندارد ماهیت ندارد. و نداشتن ماهیت برای خدا از این جهت کمال حساب می شود. در واقع ماهیت نداشتن از صفات سلبیه الهی است مانند مکان نداشتن زمان نداشتن و .. و ماهیت نداشتن. این در حالی است که خدای مسلمانان، ماهیت ندارد؟

سؤالی از شما دارم: خدایی که بی ماهیت هست چگونه توانسته خالق ماهیتها باشد؟ خدایی که هدف نداشته باشد چگونه ما را موجوداتی هدفمند آفریده؟ خدایی که خصوصیات زیبای الهی اش باعث آفرینش زیبایی ها در ما شده؟ چگونه ممکن است خدا اینقدر بی بو و بی خاصیت باشد در حالی که این همه تنوع را در آفرینش خود بوجود آورده؟

لطفاً مقالات ما را در وصف تثلیث و خدای مسیحیت مفصلاً مطالعه فرمایید.

May/24/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر