غسل تعمید چند بار می باشد؟ آیا می توان در 2 سال و در بزرگسالی بیش از یکبار غسل گرفت؟ در مواردی فرد می گوید بار اول ایمان نداشتم؟

شخصی که از گناهانش پشیمان شده و توبه کرده و مسیر زندگی خود را تغییر داده و زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح کرده است تا از او با جان و مال و همه چیز خود پیروی کند، تنها یک بار در عمر خود تعمید آب می گیرد. در کتاب مقدس هیچ نمونه ای از دو یا چندین بار تعمید گرفتن، ابداً وجود ندارد.

موفق باشید.

Apr/12/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر