آیا خدا در همه ادیان یکی است و با هم فرقی ندارند؟ برای من مشکل است باور کنم که الله مسلمانان، با خدای پدردر مسیحیت، یکی باشد؟

مسلماً خدایی که مسیحیت درباره او سخن می گوید، با خدایان دیگر فرق دارد. در دنیای کنونی ما اعتقاد به اینکه همه ادیان یکی هستند و یک خدا را معرفی می کنند، یک عقیده بسیار متداولی شده، اما هیچ سندیتی ندارد. چگونه خدایی که در مسیحیت اعلام می کند که عیسی مسیح خداوند است و پسر خداست و برای گناهان ما مصلوب شده و روز سوم از مردگان برخاسته، با اسلام که می گوید عیسی پسر خدا نیست و این کفر است و مصلوب نشده، می تواند یک خدا باشد؟ آیا خدا دو حرف کاملاً متضاد می زند؟ پس نمی توان خدای کتاب مقدس را با خدایان دیگر مقایسه کرد یا یکی کرد.

Oct/04/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 727 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر