انبیاء یا پیامبران کتاب مقدس: نوح

لغت فوق به معنای آسایش یا آسوده، می‌باشد. 

نوح نام یکی از فرزندان لِمک و نوه متوشالح می‌باشد (پیدایش 5: 25-29). وی پس از آدم، دومین جد بزرگ نسل انسان می‌باشد. لِمک صد و هشتاد و دو ساله بود که صاحب نوح گردید. در هنگام تولد نوح، لِمک پسرش را شخصی که آنان را از لعنت خداوند بر زمین، آسوده خواهد کرد، نامید (پیدایش 5: 29). نوح زمانیکه پانصد ساله بود، سه پسر به نامهای سام و حام و یافِث داشت (پیدایش 5: 32). به سبب فساد و ظلم بر روی زمین، خداوند قصد نابود کردن زمین را کرد. نوح مردی عادل و با خدا بود. خداوند دستور ساخت کشتی برای نجات نوح و خانواده‌اش را به وی داد و نوح بر طبق خواست خداوند، یک کشتی درست کرد. وی از هر جانداری یک جفت در کشتی قرار داد، زن نوح و پسرانش و عروسهایش نیز به او پیوستند. نوح ششصد ساله بود که طوفان آغاز شد و تنها نوح و هر آنچه که در کشتی بود، نجات یافتند. کشتی برای صد و پنجاه روز بر روی آب شناور بود و سپس در کوههای آرارت بر خشکی قرار گرفت (پیدایش 8: 3-4). نوح و خانواده‌اش برای یک سال دیگر نیز در کشتی ماندند و سپس از آن خارج شدند (پیدایش 6: 14). خداوند نیز قول داد که هرگز دیگر زمین در آب غرق و نابود نخواهد شد. نوح پسر خود حام را به دلیل دیدن برهنگی‌اش مورد لعنت قرار داد. نوح سیصد و پنجاه سال دیگر بعد از سیل، زندگی کرد و در سن نهصد و پنجاه سالگی دیده از جهان فرو بست (پیدایش 9: 21).

  منابع کتاب مقدس:     پیدایش باب ۵، ۶، ۷، ۸

  پیدایش باب ۵ آیه ۲۸ تا ۲۹ 
۸ و لَمَك صد و هشتاد و دو سال بزیست، و پسری آورد ۲۹ و وی را نوح نام نهاده گفت: «این ما را تسلی خواهد داد از اعمال ما و از محنت دستهای ما از زمینی كه خداوند آن را ملعون كرد.»  

  پیدایش باب ۵ آیه ۳۲ 
۳۲ و نوح پانصد ساله بود، پس نوح سام و حام و یافِث را آورد.  

  پیدایش باب ۶ آیه ۸ تا ۱۱ 
۸ اما نـوح در نظـر خداوند التفـات یافـت. ۹ این است پیدایش نوح. نوح مردی عادل بود، و در عصر خود كامل. و نوح با خدا راه می‌رفت. ۱۰ و نوح سه پسر آورد: سام و حام و یافث. ۱۱ و زمین نیز بنظر خدا فاسد گردیده و زمین از ظلم پرشده بود.  

  پیدایش باب ۶ آیه ۱۳ تا ۱۴ 
۱۳ و خدا به نوح گفت: «انتهای تمامی بشر به حضورم رسیده است، زیرا كه زمین بسبب ایشان پر از ظلم شده است. و اینك من ایشان را با زمین هلاك خواهم ساخت. ۱۴ پس برای خود كشتی‌ای از چوب كوفر بساز، و حُجَرات در كشتی بنا كن و درون و بیرونش را به قیر بیندا.  

  پیدایش باب ۶ آیه ۲۲ 
۲۲ پس نوح چنین كرد و به هرچـه خـدا او را امر فرمـود، عمل نمـود.  

  پیدایش باب ۷ آیه ۶ تا ۷ 
۶ و نوح ششصد ساله بود، چون طوفان آب بر زمین آمد. ۷ و نوح و پسرانش و زنش و زنان پسرانش با وی از آب طوفان به كشتی در آمدند.  

  پیدایش باب ۷ آیه ۲۳ 
۲۳ و خدا محو كرد هر موجودی را كه بر روی زمین بود، از آدمیان و بهایم و حشرات و پرندگان آسمان، پس از زمین محو شدند. و نوح با آنچه همراه وی در كشتی بود فقط باقی ماند.  

  پیدایش باب ۸ آیه ۱۳ 
۱۳ و در سال ششصد و یكم در روز اول از ماه اول، آب از روی زمین خشك شد. پس نوح پوشش كشتی را برداشته، نگریست، و اینك روی زمین خشك بود.  

  پیدایش باب ۸ آیه ۱۳ 
۱۳ و در سال ششصد و یكم در روز اول از ماه اول، آب از روی زمین خشك شد. پس نوح پوشش كشتی را برداشته، نگریست، و اینك روی زمین خشك بود.  

  پیدایش باب ۹ آیه ۲۸ تا ۲۹ 
۲۸ و نوح بعد از طوفان، سیصد و پنجاه سال زندگانی كرد. ۲۹ پس جملة ایام نوح نهصد و پنجاه سال بود كه مرد.

برگرفته از وب سایت:  www.razgah.com

May/28/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 208 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر