جدول کامل ترتیب زمانی وقایع کتاب مقدس

 

جدول کامل ترتیب زمانی وقایع کتاب مقدس

زمان تقریبی

توضیحات

فصل

شماره

پیش از زمان

در ابتدا کلمه بود

یوحنا فصل 1

1

پیش از 4000 ق.م

خلقت

پیدایش فصل  1

2

پیش از 4000 ق.م

باغ عدن

پیدایش فصل 2

3

پیش از 4000 ق.م

سقوط انسان

پیدایش فصل 3

4

پیش از 3000 ق.م

قائن هابیل را می کشد

پیدایش فصل 4

5

پیش از 3000 ق.م

از آدم تا نوح

پیدایش فصل 5

6

پیش از 2500 ق.م

سیل بزرگ

پیدایش فصل 6 تا 10

7

پیش از 2100 ق.م

رنج ها و ایمان ایوب

ایوب فصل 1 تا 42

8

پیش از 2100 ق.م

برج بابل

پیدایش فصل 11

9

2091 ق.م

خدا ابراهیم را به مصر می فرستد

پیدایش فصل 12

10

2085 ق.م

راه اِبرام و لوط از هم جدا می شود

پیدایش فصل 13

11

2084 تا 1806 ق.م

نسل ابراهیم

پیدایش فصل 14 تا 50

12

1800 تا 1446 ق.م

قوم اسرائیل در مصر

خروج فصل 1 تا 3

13

1446 تا 1445 ق.م

ده بلای مصر

خروج فصل 4 تا 40

14

1445 ق.م

احکام قربانی ها و هدایا

لاویان فصل 1 تا 23

15

1445 تا 1407 ق.م

سرشماری ها، قبایل، وظایف

اعداد فصل 1 تا 36

16

1407 ق.م

مزمور موسی

مزمور فصل 90

17

1406 ق.م

خلاصۀ تاریخچۀ اسرائیل از زبان موسی

تثنیه فصل 1 تا 34

18

1406 تا 1375 ق.م

یوشع قوم اسرائیل را به کنعان هدایت می کند

یوشع فصل 1 تا 24

19

1375 تا 1140 ق.م

رابطۀ قوم اسرائیل با غیریهودیان در کنعان

داوران فصل 1 تا 21

20

1140 ق.م

نائومی، روت و بوعز

روت فصل 1 تا 4

21

1100 تا 1013 ق.م

سموئیل، شائول و داوود

1 سموئیل فصل 1 تا 20

22

1013 ق.م

مزمور رهایی داوود

مزمور فصل 59

23

1012 ق.م

داوود در نوب و جَت

1 سموئیل فصل 21

24

1012 ق.م

مزمور داوود در زمان فرار از دست شائول

مزمور فصل 52

25

1012 ق.م

مزمور داوود در حضور ابیملک

مزمور فصل 34

26

1011 ق.م

مزمور داوود در جَت

مزمور فصل 56

27

1011 ق.م

شائول کاهنان نوب را می کشد

اول سموئیل فصل 22

28

1011 ق.م

مزمور داوود در غار

مزمور فصل 57

29

1011 ق.م

مزمور داوود در غار

مزمور فصل 142

30

1011 ق.م

داوود از دست شائول می گریزد

1 سموئیل فصل 23

31

1011 ق.م

مزمور داوود در قِعیلَه

مزمور فصل 54

32

1011 ق.م

داوود در مقابل شائول

ا سموئیل فصل 24 تا 31

33

1010 تا 1004 ق.م

فرزندان داوود

2 سموئیل فصل 1 تا 4

34

1003 ق.م

شجره نامۀ اسرائیلیان

1 تواریخ فصل 1 تا 10

35

1003 ق.م

داوود بر تمامی اسرائیل حکومت می کند

2 سموئیل فصل 5

36

1003 تا 1000 ق.م

داوود بر تمامی اسرائیل حکومت می کند

1 تواریخ فصل 11 تا 15

37

1000 ق.م

آوردن صندوق عهد به اورشلیم

2 سموئیل فصل 6 تا 8

38

998 ق.م

مزموری پیروزی داوود

مزمور فصل 60

39

998 ق.م

مزمور داوود از صهیون

مزمور فصل 15

40

998 ق.م

مزمور داوود برای جلال خدا

مزمور فصل 24

41

998 ق.م

جشن قربانی های داوود

1 تواریخ فصل 16

42

998 ق.م

مزامیر ستایش

مزمور فصل 96، 105،106

43

997 ق.م

داوود قصد می کند تا معبدی بسازد

1 تواریخ فصل 17 تا 18

44

995 ق.م

داوود و مفیبوشت

2 سموئیل فصل 9 تا 10

45

995 ق.م

داوود بر عمونیان و ارامیان پیروز می شود

1 تواریخ فصل 19 تا 20

46

993 ق.م

داوود و بَتشِبَع

2 سموئیل فصل 11 تا 12

47

991 ق.م

مزمور توبۀ داوود

مزمور فصل 51

48

990 ق.م

امنون و تامار

2 سموئیل فصل 13 تا 14

49

979 ق.م

سرشماری اجباری داوود و آماده سازی حکومت

1 تواریخ فصل 21 تا 27

50

976 ق.م

توطئۀ اَبشالوم

2 سموئیل فصل 15 تا 16

51

972 ق.م

مزمور تشنگی داوود برای خدا

مزمور فصل 63

52

972 ق.م

هشدار حوشای داوود را نجات می دهد

2 سموئیل فصل 17

53

972 ق.م

مزمور رهایی داوود

مزمور فصل 41 و 55

54

972 ق.م

ابشالوم به دست یوآب کشته می شود

2 سموئیل فصل 18 تا 23

55

970 ق.م

مزمور استقامت داوود

مزمور فصل 108

56

970 ق.م

داوود جنگاورانش را سرشماری می کند

2 سموئیل فصل 24

57

970 ق.م

آخرین روزهای داوود

1 تواریخ فصل 28 و 29

58

970 ق.م

آخرین روزهای داوود

1 پادشاهان فصل 1 تا 2

59

970 ق.م

مزمور نجات داوود

مزمور فصل 37

60

967 ق.م

مزمور سلیمان

مزمور فصل 72

61

967 ق.م

درخواست سلیمان برای حکمت

2 تواریخ فصل 1

62

967 ق.م

درخواست سلیمان برای حکمت

1 پادشاهان فصل 3

63

967 ق.م

مزمور قورَح

مزمور فصل 45

64

967 ق.م

حکمت سلیمان

1 پادشاهان فصل 4 تا 9

65

966 ق.م

سلیمان برای ساخت معبد و کاخ آماده می شود

2 تواریخ فصل 2 تا 7

66

959 ق.م

مزمور سلیمان

مزمور فصل 135 تا 136

67

959 ق.م

بناهای سلیمان

2 تواریخ فصل 8

68

950 ق.م

مزمور برکت سلیمان

مزمور فصل 127

69

950 ق.م

امثال سلیمان

امثال فصل 1 تا 31

70

950 ق.م

غزل غزلهای سلیمان

غزل غزلها فصل 1 تا 8

71

979 ق.م

نگارش مزمورها

مزمور فصل 1 تا 150

72

946 ق.م

ملکۀ صبا سلیمان را ملاقات می کند

1 پادشاهان فصل 10

73

946 ق.م

ملکۀ صبا سلیمان را ملاقات می کند

2 تواریخ فصل 9

74

939 ق.م

زنان سلیمان و بت پرستی

1 پادشاهان فصل 11

75

937 ق.م

جامعه  کلمات واعظ

جامعه فصل 1 تا 12

76

931 ق.م

پادشاهی تقسیم می شود

1 پادشاهان فصل 12 تا 13

77

930 ق.م

شورش اسرائیلیان بر علیه رِحُبعام

2 تواریخ فصل 10 تا 12

78

925 ق.م

نبوت اَخّیا بر ضد یِرُبعام

1 پادشاهان فصل 14 تا 15

79

913 ق.م

جنگ داخلی بر ضد یِرُبعام

2 تواریخ فصل 13 تا 14

80

909 ق.م

نبوت یِیهو بر ضد بَعَشا

1 پادشاهان فصل 16

81

895 ق.م

اصلاحات آسا

2 تواریخ فصل 15 تا 17

82

863 ق.م

دعای ایلیا برای خشکسالی

1 پادشاهان فصل 17 تا 22

83

853 ق.م

رویای عوبَدیا

عوبَدیا فصل 1

84

853 ق.م

متحد شدن یِهوشافاط با اخآب

2 تواریخ فصل 18 تا 21

85

852 ق.م

اِلیشَع

2 پادشاهان فصل 1 تا 11

86

841 ق.م

اَخَزیا در یهودا جانشین  یِهورام می شود

2 تواریخ فصل 22 تا 24

87

841 ق.م

یِهویاداع یوآش را پادشاه می کند

2 تواریخ فصل 23

88

835 ق.م

یوآش به نیکویی حکومت می کند

2 پادشاهان فصل 12

89

835 ق.م

کلام خدا به یوئیل

یوئیل فصل 1 تا 3

90

812 ق.م

یِهوآحاز شریرانه حکومت می کند

2 پادشاهان فصل 13 تا 14

91

796 ق.م

اَمَصیا به خوبی حکومت می کند

2 تواریخ فصل 25

92

790 ق.م

عَزَریا به خوبی حکومت می کند

2 پادشاهان فصل 15

93

790 ق.م

عُزّیا بر یهودا حکومت می کند

2 تواریخ فصل 26

94

766 ق.م

کلام عاموس

عاموس فصل 1 تا 9

95

760 ق.م

یونس به نینوا فرستاده می شود

یونس فصل 1 تا 4

96

753 ق.م

نبوت های هوشَع

هوشَع فصل 1 تا 14

97

750 ق.م

یوتام بر عُزّیا پیروز می شود

2 تواریخ فصل 27 تا 28

98

742 ق.م

پادشاهی شریرانۀ آحاز

2 پادشاهان فصل 16

99

739 ق.م

اشعیا از فساد قوم اسرائیل  شکایت می کند

اشعیا فصل 1 تا 7

100

735 ق.م

کلام خدا به میکاه

میکاه فصل 1 تا 7

101

734 ق.م

اوریا و زکریا

اشعیا فصل 8 تا 25

102

725 ق.م

هوشَع آخرین پادشاه اسرائیل

2 پادشاهان فصل 17

103

716 ق.م

حِزِقیا به خوبی حکومت می کند

2 تواریخ فصل 29 تا 31

104

712 ق.م

بیماری و شفای حِزِقیا

2 پادشاهان فصل 20

105

711 ق.م

حِزِقیا گنجینه اش را نشان می دهد

اشعیا فصل 38 تا 66

106

701 ق.م

سنحاریب اورشلیم را تهدید می کند

2 پادشاهان فصل 18

107

701 ق.م

سنحاریب اورشلیم را تهدید می کند

اشعیا فصل 36

108

701 ق.م

سنحاریب اورشلیم را تهدید می کند

2 تواریخ فصل 32

109

701 ق.م

مزامیر پناه جستن بنی قورَح (2 تواریخ 32)

مزمور فصل 46 تا 48

110

701 ق.م

دعای حِزِقیا

2 پادشاهان فصل 19

111

701 ق.م

دعای حِزِقیا

اشعیا فصل 37

112

697 ق.م

رویای ناحوم

ناحوم فصل 1 تا 3

113

687 ق.م

مَنَسی شریرانه حکومت می کند

2 پادشاهان فصل 21

114

687 ق.م

مَنَسی شریرانه حکومت می کند

2 تواریخ فصل 33

115

640 ق.م

یوشیا به خوبی حکومت می کند

2 پادشاهان فصل 22

116

640 ق.م

یوشیا به خوبی حکومت می کند

2 تواریخ فصل 34

117

638 ق.م

کلام خدا به صَفَنیا

صَفَنیا فصل 1 تا 3

118

627 ق.م

خواندگی ارمیا

ارمیا فصل 1 تا 10

119

625 ق.م

پیشگویی حَبَقوق

حَبَقوق فصل 1 تا 3

120

622 ق.م

ارمیا عهد خدا را اعلام می کند

ارمیا فصل 11 تا 12

121

621 ق.م

یوشیا برای تعمیر معبد آماده می شود

2 پادشاهان فصل 22 تا 23

122

621 ق.م

یوشیا جشن عید پِسَخ را برگزار می کند

2 تواریخ فصل 35 تا 36

123

609 ق.م

ارمیا شکسته شدن عهد را اعلام می دارد

ارمیا فصل 13 تا 47

124

605 ق.م

دانیال نصیب پادشاه را رد می کند

دانیال فصل 1 تا 2

125

601 ق.م

شورش یِهویاقیم

2 پادشاهان فصل 24

126

593 ق.م

نبوت حِزِقیال در خابور

حِزِقیال فصل 1 تا 19

127

591 ق.م

حِزِقیال می بیند که خداوند ریش سفیدان را رد می کند

حِزِقیال فصل 20 تا 23

128

588 ق.م

محاصرۀ اورشلیم آغاز می گردد

2 پادشاهان فصل 25

129

588 ق.م

نبوت ارمیا بر ضد موآب

ارمیا فصل 48 تا 49

130

588 ق.م

محاصرۀ اورشلیم آغاز می گردد

حِزِقیال فصل 24 تا 25

131

586 ق.م

سقوط اورشلیم

2 پادشاهان فصل 25

132

586 ق.م

مزمور پریشانی ( ارمیا فصل 52 )

مزمور فصل 74 و 79 و ارمیا 52

133

586 ق.م

نبوت ارمیا بر ضد بابل

ارمیا فصل 50 و 51

134

586 ق.م

مرثیه های ارمیا

مراثی ارمیا فصل 1 تا 5

135

586 ق.م

حِزِقیال داوری را بر ضد صور اعلام می کند

حِزِقیال فصل 26 تا 39

136

585 ق.م

شَدرک، میشَک و عَبِدنِغو

دانیال فصل 3 تا 4

137

573 ق.م

دومین رویای حِزِقیال در معبد

حِزِقیال فصل 40 تا 48

138

539 ق.م

دانیال نوشتۀ روی دیوار را ترجمه می کند

دانیال فصل 5 تا 12

139

537 ق.م

عهد کوروش

عِزرا فصل 1 تا 5

140

520 ق.م

کلام خدا بواسطۀ حَجَّی

حَجَّی فصل 1 تا 2

141

520 ق.م

کلام خدا به زکریا

زکریا فصل 1 تا 14

142

520 ق.م

کار بازسازی معبد به حکم داریوش مجدداً آغاز گردید

عِزرا فصل 6

143

483 ق.م

عزل ملکه وَشتی

اِستر فصل 1 تا 10

144

458 ق.م

سفر عِزرا به اورشلیم

عِزرا فصل 7 تا 10

145

445 ق.م

دعای نِحِمیا برای تبعید

نِحِمیا فصل 1 تا 13

146

430 ق.م

کلام خدا بواسطۀ مَلاکی

مَلاکی فصل 1 تا 4

147

1 ق.م

تولد یحیی تعمید دهنده

لوقا فصل 1 تا 2

148

1 ق.م

آغوستوس قیصرفرمان سرشماری  امپراطوری روم را صادر می کند

متی فصل 1

149

1 م.

دیدار مُغان

متی فصل 2

150

1 م.

دوران جوانی عیسی مسیح

یوحنا فصل 1

151

30 م.

یحیی تعمید دهنده راه را هموار می سازد

متی فصل 3

152

30 م.

یحیی تعمید دهنده راه را هموار می سازد

مرقس فصل 1

153

30 م.

یحیی تعمید دهنده راه را هموار می سازد

لوقا فصل 3

154

30 م.

وسوسۀ عیسی مسیح

متی فصل 4

155

30 م.

وسوسۀ عیسی مسیح

لوقا فصل 4

156

30 م.

عیسی نخستین شاگردانش را فرا می خواند

لوقا فصل 5

157

30 م.

عروسی در قانا

یوحنا فصل 2 تا 4

158

30 م.

موعظۀ بالای کوه

متی فصل 5 تا 7

159

31 م.

خدمت عیسی در جلیل

متی فصل 8

160

31 م.

خدمت عیسی در جلیل

مرقس فصل 2

161

31 م.

حوض بیتِ حِسـدا

یوحنا فصل 5

162

31 م.

عیسی صاحب روز شَبّات

متی فصل 12

163

31 م.

عیسی صاحب روز شَبّات

مرقس فصل 3

164

31 م.

عیسی صاحب روز شَبّات

لوقا فصل 6

165

31 م.

عیسی به شاگردان یحیی پاسخ می دهد

متی فصل 11

166

31 م.

عیسی به شاگردان یحیی پاسخ می دهد

لوقا فصل 7

167

31 م.

عیسی با مَثَلها سخن می گوید

متی فصل 13

168

31 م.

عیسی با مَثَلها سخن می گوید

مرقس فصل 4

169

31 م.

عیسی با مَثَلها سخن می گوید

لوقا فصل 8

170

31 م.

عیسی شخص دیوزده را شفا می دهد

مرقس فصل 5

171

31 م.

عیسی شخص مفلوجی را شفا می دهد

متی فصل 9

172

32 م.

عیسی دوازده شاگردش را برای رسالت می فرستند

متی فصل 10

173

32 م.

یحیی تعمید دهنده گردن زده می شود

مرقس فصل 6

174

32 م.

یحیی تعمید دهنده گردن زده می شود

متی فصل 14

175

32 م.

عیسی 5000 نفر خوراک می دهد

لوقا فصل 9

176

32 م.

عیسی 5000 نفر خوراک می دهد

یوحنا فصل 6

177

32 م.

تعلیم در مورد پاکی و ناپاکی

متی فصل 15

178

32 م.

تعلیم در مورد پاکی و ناپاکی

مرقس فصل 7

179

32 م.

اعتراف پطرس دربارۀ مسیح

متی فصل 16

180

32 م.

اعتراف پطرس دربارۀ مسیح

مرقس فصل 8

181

32 م.

دگرگونی  سیمای عیسی

متی فصل 17

182

32 م.

دگرگونی  سیمای عیسی

مرقس فصل 9

183

32 م.

بزرگترین و کوچکترین در پادشاهی

متی فصل 18

184

32 م.

عیسی 72 نفر را برای رسالت می فرستد

لوقا فصل 10 تا 11

185

32 م.

عیسی در عید خیمه ها تعلیم می دهد

یوحنا فصل 7 تا 10

186

33 م.

عیسی با مَثَلهای بیشتری صحبت می کند

لوقا فصل 12 تا 17

187

33 م.

عیسی ایلعاذر را زنده می کند

یوحنا فصل 11

188

33 م.

آخرین سفر به اورشلیم

متی فصل 19 تا 20

189

33 م.

آخرین سفر به اورشلیم

مرقس فصل 10

190

33 م.

آخرین سفر به اورشلیم

لوقا فصل 18

191

33 م.

ورود مظّفرانه

متی فصل 21

192

33 م.

ورود مظّفرانه

مرقس فصل 11

193

33 م.

ورود مظّفرانه

لوقا فصل 19

194

33 م.

ورود مظّفرانه

یوحنا فصل 12

195

33 م.

اتمام خدمت در اورشلیم

متی فصل 22 تا 24

196

33 م.

اتمام خدمت در اورشلیم

متی فصل 25

197

33 م.

اتمام خدمت در اورشلیم

مرقس فصل 12 تا 13

198

33 م.

پنجشنبۀ پیش از پِسَخ

لوقا فصل 20 تا 21

199

33 م.

عیسی شاگردانش را تسلی می دهد

یوحنا فصل 14 تا 17

200

33 م.

خیانت به عیسی، محاکمه و صلیب

متی فصل 27

201

33 م.

خیانت به عیسی، محاکمه و صلیب

مرقس فصل 15

202

33 م.

خیانت به عیسی، محاکمه و صلیب

لوقا فصل 23

203

33 م.

خیانت به عیسی، محاکمه و صلیب

یوحنا فصل 18 تا 19

204

33 م.

رستاخیز عیسی

متی فصل 28

205

33 م.

رستاخیز عیسی

مرقس فصل 16

206

33 م.

رستاخیز عیسی

لوقا فصل 24

207

33 م.

رستاخیز عیسی

یوحنا فصل 20 تا 21

208

33 م.

صعود مسیح

اعمال فصل 1

209

33 م.

نزول روح القدس در پنطیکاست

اعمال فصل 2 تا 12

210

45 م.

یعقوب رساله اش را می نویسد

یعقوب فصل 1 تا 5

211

48 م.

سفر اول بشارتی پولس

اعمال رسولان فصل 13 تا 18

212

51 م.

پولس به تسالونیکیان می نویسد

1 تسالونیکیان فصل 1 تا 5

213

52 م.

پولس مجدداً به تسالونیکیان می نویسد

2 تسالونیکیان فصل 1 تا 3

214

54 م.

پولس در افسس

اعمال رسولان فصل 19

215

54 م.

پولس به قرنتیان  می نویسد

1 قرنتیان فصل 1 تا 16

216

54 م.

پولس به غلاطیان می نویسد

غلاطیان فصل 1 تا 6

217

57 م.

پولس در مقدونیه و یونان

اعمال رسولان فصل 20

218

57 م.

پولس به رومیان می نویسد

رومیان فصل 1 تا 16

219

57 م.

پولس مجدداً به قرنتیان  می نویسد

2 قرنتیان فصل 1 تا 13

220

59 م.

پولس به اورشلیم باز می گردد

اعمال رسولان فصل 21 تا 28

221

62 م.

پولس به افسسیان  می نویسد

افسسیان فصل 1 تا 6

222

62 م.

پولس به فیلیپیان  می نویسد

فیلیپیان فصل 1 تا 4

223

62 م.

پولس به کولسیان  می نویسد

کولسیان فصل 1 تا 4

224

62 م.

پولس به فیلیمون  می نویسد

فیلیمون

225

63 م.

پولس به تیموتاؤس  می نویسد

1 تیموتاؤس فصل 1 تا 6

226

64 م.

پطرس رسالۀ اول خود را می نویسد

1 پطرس فصل 1 تا 5

227

66 م.

پولس به تیتوس  می نویسد

تیتوس فصل 1 تا 3

228

67 م.

پولس مجدداً به تیموتاؤس  می نویسد

2 تیموتاؤس فصل 1 تا 4

229

67 م.

پطرس رسالۀ دوم خود را می نویسد

2 پطرس فصل 1 تا 3

230

68 م.

نگارش رساله به عبرانیان

عبرانیان فصل 1 تا 13

231

68 م.

یهودا رساله اش را می نویسد

یهودا فصل 1

232

90 م.

یوحنا رسالۀ اول خود را می نویسد

ا یوحنا فصل 1 تا 5

233

92 م.

یوحنا رسالۀ دوم خود را می نویسد

2 یوحنا فصل 1

234

94 م.

یوحنا رسالۀ سوم خود را می نویسد

3 یوحنا فصل 1

235

95 م.

مکاشفۀ یوحنا در جزیرۀ پاتموس

مکاشفه فصل 1 تا 22

236

ترجمه: فیروزه مصروفی 

Apr/03/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 365 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر