سؤالی که ازتون داشتم درباره شام آخر عیسی مسیحه. در یه جای کتاب مقدس اشاره شده که عیسی گفت کسی که من نان در کاسه فرو برده و به او می دهم، همان بمن خیانت خواهد کرد و از این رو در بعضی از فیلم ها و انیمیشن هایی که درباره زندگی مسیح هست هم نشون میده. ولی در جای دیگر کتاب مقدس می گه که کسی که همزمان با من نان خود را در کاسه فرو می برد، همان به من خیانت خواهد کرد که در فیلم عیسای ناصری هم همین را نشان می دهد که یهودا همزمان با مسیح نانش را در کاسه فرو برد. حال سؤال این است:بالآخره مسیح خودش نان را در کاسه فرو برد و به یهودا داد یا اینکه خود یهودا دستش را همزمان با مسیح در کاسه فرو برد؟

بسیار مهم است که وقایع کتاب مقدس را با در نظر گرفتن زمینه فرهنگی و آداب و رسوم زمان نگارش این وقایع تفسیر کرد.

با توجه به فرهنگ زمان مسیح و شاگردانش در یهودیه، باید به این مسئله دقت کرد که مانند ایام قدیمِ ما ایرانیان که اغلب از یک ظرف همه ما با هم شام یا نهار می خوردیم که بنده شاهد آن در روستاهای ایران بوده ام و خود نیز در این ضیافتها و آداب شریک بوده ام که جای شما نیز خالی، آبگوشت خوشمزه ای هم در این روستاها در یک ظرف واحد با عده زیادی میل کرده ام! کاملا" روشن است که عیسی مسیح خداوند در این شام مسلماً هم با یهودا در یک کاسه شام صرف کرده و هم به منظور نشان دادن احترام و محبتش به یهودا (که در آن زمان رسم بر این بود که به نشانه احترام و میهمان نوازی میزبان به میهمان برجسته آن شام به هنگام صرف شام، نان را در آن کاسه واحدی که در حال خوردن هستند فرو می برد و متعاقباً در دهان میهمان افتخاری، به نشانه احترام می گذاشت) در فرصتی دیگر در حین صرف شام که اصولاً زمانی طولانی برای آن صرف می شد، در کاسه فرو برد و به او داد.

شاد و پیروز و سربلند باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Oct/08/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 264 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر