تعمید در روح القدس چیست؟

بسیاری این سؤال را دارند که تعمید در روح القدس که در کتاب مقدس به آن اشاره شده است چیست؟ آیا همان تولد تازه می باشد یا تجربه ای جداگانه؟ آیا بعد از تعمید آب است یا قبل از آن نیز می شود تعمید در روح القدس یافت؟ نشانه این که تعمید در روح القدس را یافته ایم چیست؟ در این مقاله سعی خواهیم کرد به این سؤالات و بسیاری سؤالات دیگر پاسخ گوییم:

روح القدس در عهد عتیق بر سه گروه انبیاء و کاهنان و پادشاهان قرار می گرفت. در کتاب یوئیل نبی 2: 28 نبوتی هست که برای قوم یهود و همه ما خبر خوشی بود: " پس از آن روح خود را بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت..." این وعده ای بود که قوم یهود منتظر آن بود. با ظهور عیسی مسیح، یحیی تعمید دهنده اعلام کرد که "من شما را برای توبه، با آب تعمید می دهم؛ اما آن که پس از من می آید تواناتر از من است و من حتی شایسته برگرفتن کفشهایش نیستم. او شما را با روح القدس و آتش تعمید خواهد داد."(متی 3: 11؛ مرقس 1: 7و8؛ لوقا 3: 16) همانگونه که در این آیات مشاهده می کنید، در سه انجیل اشاره به تعمید در روح القدس شده است و این نشانه اهمیت آن است.

مسلما" کسی که به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند خود ایمان می آورد، روح القدس در او ساکن می شود و کار تولد تازه را در او انجام می دهد و هر کس که به عیسی مسیح ایمان آورده، روح القدس در او ساکن است، اما تعمید در روح القدس مطابق کلام خدا یک تجربه جداگانه می باشد و علت آن را اکنون در آیات بسیاری جستجو خواهیم کرد:

عیسی مسیح پس از قیام و رستاخیزش از مردگان، وقتی به شاگردان ظاهر شد، آنها در آن لحظه به او به عنوان خداوند و خدایشان ایمان آوردند(یوحنا 20: 28) و در آنجا در انجیل یوحنا 20: 22 می فرماید: " چون این را گفت، دمید و فرمود: " روح القدس را بیابید." این لحظه ای بود که شاگردان عیسی مسیح تولد تازه را یافتند و روح القدس در آنها ساکن شد و کار خلقت جدید را در آنها انجام داد. اما در روز پنتیکاست در کتاب اعمال رسولان 2: 1-4 اشاره می کند که شاگردان باری دیگر تجربه ای دیگر از روح القدس داشتند و آن زمانی بود که آنها تعمید در روح القدس را یافتند چون پس از آنکه مسیح روح القدس را در آنها دمیده بود و آنها تولد تازه یافته بودند در روز صعود مسیح، او به ایشان فرمود: " من موعود پدر خود را بر شما خواهم فرستاد؛ پس در شهر بمانید تا آنگاه که از اعلی با قدرت آراسته شوید." (لوقا 24: 49 و نیز اعمال رسولان 1: 8 را نیز مشاهده کنید.) پس از واقعه پنتیکاست شاهد ایمانداران دیگری هستیم که به غیر از تجربه تولد تازه و جدا از آن تجربه تعمید در روح القدس را داشتند ( می توانید به نمونه های آن در اعمال رسولان 2: 1-4 یعنی 120 نفر ایماندار در بالاخانه؛ اعمال رسولان 8: 14-17 ایمانداران سامره؛ اعمال رسولان 9: 17 سولس پس از ایمانش با دستگذاری حنانیا از روح القدس پر می شود؛ اعمال رسولان 10: 44 اهل خانه کرنیلیوس پس از ایمان آوردن روح القدس بر آنان نازل شد؛ اعمال رسولان 19: 6 شاگردان یحیی در شهر افسس پس از ایمان آوردن و تعمید آب گرفتن، با دستگذاری پولس رسول تعمید در روح القدس را یافتند.) در همه این موارد کاملا" مشهود است که ایمانداران به مسیح که تولد تازه را یافته اند و بعضی قبل از تعمید آب و بعضی پس از آن تعمید در روح القدس را نیز یافته اند. پس کاملا" روشن است که تعمید در روح القدس همان تجربه تولد تازه نیست بلکه تجربه ای جداگانه می باشد.

اما نشانه تعمید در روح القدس چیست؟ من چگونه بدانم که تعمید در روح القدس را یافته ام؟ در اکثر موارد بالا که در اعمال رسولان ذکر شد، اولین نشانه تعمید در روح القدس (لازم است اشاره شود که "اولین نشانه" نه " تنها نشانه")تکلم به زبانها می باشد. 120 نفر به زبانهای مختلف به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، تکلم کردند، ایمانداران سامره مشخص است که چیزی ظاهری اتفاق افتاده بود چون شمعون جادوگر خواهان خریداری این عطا شد که بر هر که دست بگذارد، روح القدس را بیابد و با توجه به موارد دیگر مشخص است که این تکلم به زبانها بوده است. در مورد پولس رسول اشاره نشده که هنگام تعمید در روح القدس به زبانها صحبت کرده ولی در اول قرنتیان 14: 18 اشاره می کند که او بیش از همه ایمانداران قرنتس به زبانها صحبت می کرده است. اما مدلل ترین این نمونه ها اهل خانه کرنیلیوس می باشند. در آنجا کاملا مشخص است که اولین نشانه تعمید در روح القدس تکلم به زبانها می باشد. چون در اعمال رسولان 10: 45 و 46 می فرماید: " شماری از ایمانداران یهودی نژاد که همراه پطرس آمده بودند، چون دیدند روح القدس حتی بر غیریهودیان نیز فرو ریخته است، در حیرت افتادند. زیرا شنیدند که ایشان به زبانهای غیر سخن می گویند و خدا را می ستایند." در اینجا اشاره می کند که چون یهودیان دیدند اهل خانه کرنیلیوس به زبانهای غیر سخن می گویند متوجه شدند که آنها نیز روح القدس را یافته اند. یعنی برای آنها نشانه تعمید در روح القدس تکلم به زبانها بود. در شهر افسس، شاگردان یحیی پس از ایمان آوردن به مسیح و تعمید آب گرفتن، تعمید در روح القدس را یافتند و ابتدا به زبانها تکلم کرده و بعد نبوت نیز کردند. پس کاملا" مشهود است که نشانه اول تعمید در روح القدس زبانهاست و می تواند   متعاقب آن نشانه های دیگر نیز ظاهر شوند. لازم به ذکر است که عزیزانی که  معتقد به عصر پایان پذیری می باشند باید توجه داشته باشند که نه فقط رسولان مسیح بلکه اهل خانه کرنیلیوس و سامریان و شاگردان یحیی در افسس نیز این تجربه را داشتند.

لازم به ذکر است که در روز پنتیکاست اولین سه قومیتی که نام برده شده اند که 120 نفر به آن زبانها صحبت می کردند، قومیتهای بخشهای مختلف امپراتوری ایران بوده است (پارتها، مادها و عیلامیان) و به احتمال قوی پیغام انجیل توسط این ایرانیان به سرزمین ما وارد شد و ملکوت خدا از کلیسای اولیه و از طریق ملت ایران به اقصا نقاط جهان گسترش یافت .

در اول قرنتیان 12: 29-30 پولس رسول می پرسد: "آیا همه به زبانهای غیر سخن می گویند؟" و بعضی اشاره می کنند که اگر همه ایمانداران با تعمید در روح القدس اول به زبانها صحبت می کنند، پس چرا پولس رسول در اینجا اشاره می کند که همه به زبانها سخن نمی گویند. باید این آیه را در متن آن جستجو کرده و تفسیر کرد. اگر به اول قرنتیان فصل 14 مراجعه کنیم متوجه می شویم که پولس رسول در باره کاربرد زبانها در کلیسا سخن می گوید که همراه ترجمه زبانها باید باشد. اما خود پولس رسول در اول قرنتیان 14: 18 و 19 می فرماید: " خدا را شکر می کنم که بیش از همه شما به زبانهای غیر سخن می گویم؛ اما در کلیسا ترجیح می دهم پنج کلمه با عقل خود سخن بگویم که دیگران را تعلیم داده باشم، تا اینکه هزاران کلمه به زبانهای غیر بگویم." کاملا" روشن است که پولس رسول از دو کاربرد زبانها صحبت می کند. یکی در زندگی شخصی و دیگری کلیسایی. در کلیسا تنها آنهایی که عطای زبانها دارند که ترجمه می شود می توانند به زبانها صحبت کنند در صورتی که ترجمه نیز بشود. اما در زندگی شخصی نیازی به آن نیست و حتی پولس رسول می فرماید زبانها در زندگی شخصی " سخن گفتن با خدا به رازها " (اول قرنتیان 14: 2)می باشد و باعث بنای ایمان شخص نیز می شود(آیه 4) و نوعی شکرگزاری نیز می باشد(آیه 16)

بعضی اشاره می کنند که این زبانها، زبانهایی است که مردم جهان به آن تکلم می کنند و با زبانهایی که ایمانداران کنونی سخن می گویند فرق می کند. در اول قرنتیان فصل 13 اشاره می کند که زبانها به دو نوع است: زبان مردم و فرشتگان و در ضمن در اول قرنتیان فصل 14 کاملا" مشهود است که ایمانداران به زبانهایی صحبت می کردند که دیگر ایمانداران متوجه نمی شدند. در ضمن باید اشاره کرد که حدود 7000 زبان و گویش در دنیا وجو دارند و تجربه نشان داده که گاهی اوقات در حالیکه بعضی از ایمانداران که خود متوجه نبودند به زبانی سخن گفته اند که شخص دیگری متوجه شده به زبان او سخن گفته می شود. سالها پیش برادری افغان در هلند به یک کلیسای هلندی می رود و در حالیکه محو پرستش کلیسا بود متوجه می شود که خواهری مسن به زبان دری خدا را پرستش می کند. او پس از جلسه با خوشحالی به نزد این پیرزن می رود و به زبان دری شروع به صحبت با این پیرزن می کند ولی ایشان هیچ چیز از سخنان ایشان را متوجه نمی شوند و این برادر افغاان به ایشان می گویند ولی شما اکنون در حال تکلم به زبان دری بودید و این پیرزن می گوید، من در حال پرستش خدا به زبانها بودم. و این اتفاق بارها در مکانهای مختلف دنیا اتفاق افتاده است.

در انجیل مرقس 16: 17 که همزمان با صعود مسیح است و همزمان با آن گفته مسیح که منتظر موعود پدر یعنی روح القدس باشید، عیسی مسیح به زبانها به عنوان نشانه یا آیه اشاره می کند و کاملا" مشخص است که این نشانه همراه همه ایمانداران خواهد بود، چون مسیح می فرماید: " این آیات همراه ایمانداران خواهد بود." یعنی همه ایمانداران.

چرا زبانها می بایست اولین نشانه تکلم به زبانها باشد؟ عیسی مسیح فرمود: زبان از زیادتی دل سخن می گوید. وقتی قلب ما مملو از حضور روح القدس می شود، زبان از زیادتی آن سخن می گوید. در ضمن در رساله یعقوب فصل 3 از اهمیت زبان سخن می گوید و اینکه چقدر مهم است که زبان ما تحت کنترل باشد.

در اینجا باید تأکید کنیم که بسیاری از ایماندارانی که تعمید در روح القدس را می یابند و به زبانها سخن می گویند، پس از مدتی دیگر از آن استفاده ای نمی کنند و به دست فراموشی سپرده می شود. همه ایمانداران به مسیح را تشویق می کنم که همانطور که پولس رسول می گوید، سعی کنید در زندگی شخصی خود بیش از همه ایمانداران به زبانها سخن گویید.

مسلما" ثمره روح القدس را نباید فراموش کرد و اینکه شخصی که در روح القدس تعمید می یابد از محبت و خوشی و دیگر ثمرات روح نیز لبریز می شود. یک ایماندار به مسیح بدون محبت و ثمره روح هیچ می باشد، چنانکه پولس رسول در اول قرنتیان فصل 13 به آن اشاره می کند.

برای یافتن تعمید در روح القدس چه باید کرد؟

1- توبه کنید.

2- تعمید آب بگیرید. البته لازمه تعمید در روح القدس تعمید آب نیست و نمونه هایی مانند اهل خانه کرنیلیوس وجود دارند که قبل از تعمید آب، تعمید در روح القدس را یافتند.

3- از خدا درخواست کنید. بسیاری می ترسند که وقتی می خواهند از روح القدس پر شوند، امکان دارد از روح پلیدی پر شوند. عیسی مسیح فرمود: " حال اگر شما با همه بد سیرتی تان می دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را به هر که از او بخواهد، عطا خواهد فرمود." (لوقا11 : 9-13 را مطالعه کنید).

4- می بایست تشنه روح القدس بود. یوحنا 7: 37-39

5- تعمید دهنده به روح القدس، خود شخص عیسی مسیح است. نزد او بیاییم. مسیح فرمود نزد من بیایید.

6- بنوشید. آماده باشید تا از نهرهای آب زنده بنوشید و سیراب شوید.

7- بدنهای خود را تسلیم روح القدس کنیم(اول قرنتیان 6: 19 و رومیان 6: 13) در انجیل متی 12: 34 مسیح می فرماید: " زبان از زیادتی دل سخن می گوید." زبان خود را تسلیم روح القدس کنیم تا آن را تحت کنترل خود قرار دهد.

باید تأکید کرد که هدف ما تکلم به زبانها نیست و هدف ما تعمید در روح القدس و بهره مند شدن از زندگی و مشارکت با او است و به علت سؤالات زیادی که بسیاری در مورد زبانها داشتند در این مقاله به این مسئله نیز اشاره شده است.

آرزوی ما این است که هر کدام از ایمانداران با زندگی پر از ثمره و عطایای روح القدس، تبدیل به شخصیتی شبیه مسیح و محبت او و خدمت او بشوند.

نویسنده مقاله: کشیش ورژ باباخانی

 

Aug/09/2016 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 2822 بازدید 12  

نظرات کاربران


ارسال نظر