عید پوریم در آئین یهود به چه مناسبتی است؟

          عید پوریم که به معنی «قرعه» است در چهاردهم و پانزدهم ماه آدار جشن گرفته می شد. در عصر روز سیزدهم تمام کتاب استر در کنیسه ها برای جماعت قرائت می گردید. این عید جنبۀ مذهبی زیادی نداشت و بیشتر یک عید ملیّ بود که در آن یهودیان آزادی خود را جشن می گرفتند. در مورد این عید در عهد جدید اشاره ای وجود ندارد ولی شاید عیدی که در یوحنا 5: 1 ذکر شده است همین عید باشد.

          در میان یهودیان قرن اول میلادی روزهای روزه و اعیاد کوچک دیگری نیز وجود داشت که نمی توان آنها را مهم شمرد و در عهد جدید هم به آنها اشاره ای نشده است.

برگرفته از کتاب معرفی عهد جدید

نوشته: مِریل سی تِنی

ترجمه: کشیش طاطه وس میکائیلیان

Jul/29/2020 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر