پیام کریسمس: شادی کریسمس

پس از گذشت دو هزار سال از تولد منجی بشر، عیسی مسیح و با وجود تمامی پیشرفت های شگفت انگیز، بجای آنکه انسان در فرحی جان و خرمی فکر، کوتاه عمر خود را در رفاه و آسودگی بسر برد در بند ترس و نگرانی اسیر شده است. انسانی که از ابتدا در امید دسترسی به پیشرفت در تلاش خستگی ناپذیر بود پس از گذر این راه طولانی به ژرفای نومیدی، افسردگی و حسرت فرو رفته است.
در بیابان زندگی های ما امروز نیز فرشتگان تیره ابرهای اندوه و نومیدی و نابسامانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شکافته بانگ می زنند: نترس!
خطاب فرشتگان آسمانی یاد شده در انجیل لوقا باب دوم آیه ۹ به جمعی چوپان ساده و بی آلایش بود ولی امروز فریاد شاد و رسای ‏آن به گوش ما طنین می اندازد و همانسان تاریکی های قلب ها را میشکافد. به مایانی سخن می گوید که خسته ایم از اقوال ناکام مانده دادرسان و سیاسان راه حل و درمانده ایم از آینده بس نافرجام و مضطربِ نبودن توشه برای خود و فرزندان، با حرص و ولع می اندوزیم و همواره کم داریم.
اما فرشتگان حامل عالی ترین پیام امید بخش بشر شادی کنان سرود می خوانند:" خبر خوشی عظیمی داریم. قدرت مرگ در هم خواهد شکست و حیات نو و پادشاهی خدا از راه می رسد."
چه خبری خوش تر از آن، چه کلامی باشکوه تر از آن که فاتح ازلی و ابدی، غالب بر مرگ و گناه بر دنیای سیاه ما آدمیان پا گذاشت، مسیح آمد، یار آمد، خدا آمد. شادی کنیم که نیش گناه و مرگ نه تنها در پای صلیبش بلکه در آخوری محقر در قنداق عیسی بن مریم، فرزند یگانه خدا مغلوب شده است.
من و شما همانند شبانان ساده دل، یا مجوسیان دانشمند یا مسافران خسته امروز نیز می توانیم قلب های خود را فروتن کرده او را با تمامی وجود بپرستیم.

پیامی از کشیش لازاروس یقنظر (مؤسس و بنیان گذار شورای کلیسایی 222)

Jun/01/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 336 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر