فروتنی به شباهت مسيح

فروتنی به شباهت مسيح

 

يكي از چيزهايی كه در تولد مسيح چشمگير است، اين است كه مسيح كه با خدا برابر بود با خدا برابر بودن را غنيمت نشمرد و خود را خالی كرد و جسم انسانی پوشيد.

براي ما انسانها چقدر مشكل است كه از حق خود بگذريم. گاهي اوقات حق با ما است اما كسی حاضر نيز بپذيرد. اين زماني است كه بايد بگذاريم خدا از ما دفاع كند و ديگريرا بهتر از خود بدانيم. ولي اغلب اوقات در برابر چنين مسائلي طوري عمل مي كنيم كه مسيح از ما بوئيده نمي شود.

چقدر عجيب است كار انسانهايي مانند مادر ترزا و يا شخصي كه با وجود داشتن بهترين تحصيلات و امكانات رفاهي در انگليس زندگيش را در آنجا رها كرد و به آفريقا رفت و در قبيله اي دور افتاده مشغول خدمت خدا شد و با يك موتور نيمه خراب كار خود را انجام مي داد و سختي ها و مشكلات را بجان خريد. اين همان كاري است كه مسيح براي ما كرد.

شخصي گفته شخص فروتن مي تواند شخص شكرگزار باشد، ولي شخص مغرور هيچوقت راضي نيست و براي همين نيز هيچگاه شكرگزار هم نيست.

يك نفر مسيحي ثروتمند چنين گفته: " من سه جواهر دارم: اولي فيض و رحمت است و دومي پول است و سومي اينكه هيچوقت نمي خواهم بالاتر از كسي ديگر باشم. از رحمت دليري مي آيد و از پول سخاوتمندي و از فروتني رهبري بوجود مي آيد."

جان فليول گفته: " آنهايي  كه خدا را مي شناسند فروتن خواهند ماند و آنهايي كه خود را مي شناسند نمي توانند مغرور شوند.

يكبار از چرچيل پرسيده شد: " آيا اينكه اين همه مردم براي سخنراني هاي تو جمع مي شوند باعث افتخار تو نمي شود." او پاسخ داد: " چرا ولي وقتي خيلي به اين مسئله فكر مي كنم، اينطور متوجه مي شوم كه اگر جلسه اي بود كه مرا در آن دار مي زدند، دو برابر اين مردم اينجا حاضر مي بودند. پس فكر كردن به اين مسئله مرا از غرور باز مي دارد.

راستي فروتني چيست؟

فروتني بر خلاف غرور است، خود را بالاتر از آنچه شايسته است نيانگاريم. در كولسيان 18:2و23 در باره فروتني كاذب صحبت مي كند.

خدا انسانها را فروتن مي سازد تا مطيع شوند(تثنيه 2:8)

يكي از طريقهاي خشنود ساختن خدا، فروتني ما است(دوم تواريخ 14:7)

كلام خدا مي فرمايد هر كه فروتني كند عزت و جلال و حيات خواهد يافت(امثال سليمان 33:15؛ 12:18؛ 4:22)

براي يونانيان فروتني ضعف شخصيت بود و حتي امروز نيز دنيا مردم را تشويق به غرور مي كند ولي براي مسيح يكي از مهم ترين چيزهايي كه شخصيت هر شخص بايد آن را داشته باشد فروتني است(متي 3:5و5؛ 4:18؛12:23؛ لوقا 11:14؛ 14:18)

مسيح با فروتني اش مردم را به خود جذب مي كرد(متي 28:11-30؛ يوحنا 1:13-20؛ مكاشفه 20:3)

پولس نيز بارها در مورد فروتني مسيح صحبت كرد(فيليپيان 1:2-11؛ دوم قرنتيان 9:8)

ما نه فقط نسبت به خدا بلكه در برابر يكديگر نيز بايد فروتن باشيم(فيليپيان 3:2؛ روميان 10:12؛ اول قرنتيان 4:13-6)

پولس نيز شخصي فروتن بود و بعنوان رسول مسيح نمونه ما است(اعمال رسولان 19:20)

و پطرس نيز ايمانداران را دعوت مي كند تا در برابر خدا و برادران فروتن باشند(اول پطرس 5:5و6)

چه چيزهايي باعث فروتني مي شود؟

  1. دعا و ملاقات خدا ما را فروتن مي سازد(دوم تواريخ 14:7؛ ايوب 24:1-6؛ مكاشفه 10:1-17)(اعمال رسولان 9) ( يعقوب 10:4)
  2. تجربيات زندگي و مشكلات ما را مانند يوسف فروتن مي سازد؛ البته اگر در اراده خدا زندگي كنيم.
  3. بودن در جماعت كليسايي و زندگي كردن با آنان ما را فروتن مي سازد(غلاطيان 1:6-4)
  4. اطاعت از كلام خدا و خداوند ما عيسي مسيح و برادران و خواهرانمان ما را فروتن مي سازد.
  5. تحمل ديگران ما را فروتن مي سازد.
  6. شخصي كه پر از روح خدا است فروتن مي ماند(غلاطيان 22:5)
  7. جفا ما را فروتن نگاه مي دارد. نمونه: رسولان مسيح
  8. اعتراف به گناهانمان نزد خدا و يكديگر ما را فروتن مي سازد.

 نوشته کشیش ورژ باباخانی

Dec/16/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 103 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر