منظور عیسی مسیح چه بود وقتی گفت: هرکسی به صورت شما سیلی زد آنطرف رو هم بگردان؟

این حکم مسیح در مورد روابط شخصی بود و نه روابط اجتماعی و قضایی!

اگر به متنی که در موعظه مسیح است توجه کنید او در باره دو نفر که با هم مشکلی دارند صحبت می کند و در باره مسائل اجتماعی و قضایی نیست و صدق نمی کند.

در واقع هدف عیسی مسیح این بود که با اصلاح روابط شخصی، بر جامعه و در سطحی وسیع تر بر جهان ما تأثیر عمیق و بسزایی داشته باشد.

Jun/05/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 199 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر