منظور عیسی مسیح که زن کنعانی را سگ نامید چه بود؟ در متی 15 : 21_28؟

باید دانست که یهودیان مذهبی، غیریهودیان را نجس می شمردند و آنها را سگ می نامیدند. عیسی مسیح ایمان زن کنعانی را دید و آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی بود را بیان کرد تا نشان دهد ایمان زن کنعانی خیلی بالاتر از ایمان تمام اسرائیل است. در حقیقت او آنچه را که در فکر شاگردان و رهبران مذهبی می گذشت را منعکس کرد تا به آنها درس زیبایی را بدهد و همانطور که در متن داستان می بینیم برای زن کنعانی چیز عجیبی نبود که مسیح این را گفت چون آن چیزی بود که یهودیان در مورد غیریهودیان می گفتند و زن کنعانی با شناختی که از مسیح داشت می دانست که او با این گفته آنچه را که در اسرائیل معمول بود را منعکس می ساخت و نیر باید توجه داشته باشید که مسیح می خواست به رهبران یهود و شاگردانش نشان دهد که ایمان این زن غیر یهودی از بسیاری از یهودیان مذهبی که خود را مقدس تر و پاک تر از او می شمردند، عظیم تر است. به این گفته عیسی مسیح  در نتیجه گیریش توجه کنید:

" ای زن، ایمان تو عظیم است!" (آیه 28)

پیروز باشید.

Mar/13/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 224 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر