چرا خدا در جایی در عهد عتیق به موسی فرمان می ده فقط دختران باکره رو نکشه؟ چرا فقط دختران باکره؟

با توجه به تمام متن کتاب مقدس، متوجه می شویم که خدای کتاب مقدس به هیچ عنوان به دنبال ارضای هوسهای مردان اسرائیلی نبوده است. علت این امر که چرا فقط باکره ها حفظ شده اند به این مسئله برمی گردد که در آن زمان اصولاً تعداد کمی دختر باکره در میان مدیان وجود داشت، چون مدیان قومی بت پرست با اعمالی فاسد بودند که برای خدایان خود دختران خود را فدا می کردند تا در حضور بتهای این خدایان با مردان مدیانی بخوابند، تا خدایان خود را راضی نگه دارند. دخترانی که خود را باکره نگاه داشته بودند، افرادی بودند که حاضر نشده بودند در فساد و زنای روحانی مدیان برای بتهایشان شریک شوند و به این خاطر خدا توسط موسی فرمان می دهد که این دختران حفظ شوند و با اسرائیلیان ازدواج کنند و جزئی از قوم خدا شوند.

شاد و پیروز باشید.

Apr/13/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 222 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر