دو روی یک سکه در پیروی از عیسی خداوند کدامند؟ سلامتی: متی 11: 28، یوحنا 14: 27؛ زحمت: یوحنا 16: 33، لوقا 14: 27

عیسی مسیح تنها نجات دهنده جهان و قربانی گناهان بشر. تنها کسی که آنچه گفت و ادعا کرد، اول آن را زندگی و عمل کرد:

خیام:

شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی                    هر لحظه به دام و کوی، پا بستی

گفت شیخا هر آنچه گویی هستم                     آیا تو چنانکه می نمایی هستی؟

هیچگاه نباید فراموش کرد که بسیاری از مسائل در کتاب مقدس، مانند دو روی یک سکه است! مانند شادی و غم، فقر و ثروت، زحمت و رحمت و...

 1. پیروی از مسیح دارای محاسن و برکات زیادی است:
 • آمرزیده شدن گناهانمان (اعمال رسولان 2: 38)
 • برقراری رابطه ای زنده، با خدایی زنده (لوقا 10: 39)

گر نباشد هر دو عالم، گو مباش

تو تمامی!

با تواَم تنها خوش است!

 • داشتن حیاتی ابدی و اطمینان از آن (یوحنا 3: 16 و اول یوحنا 3: 14)
 • دریافت فراوانی شادی و آرامش، برکات مالی و دنیوی و روحانی (فیلیپیان 4: 19، یوحنا 15: 11، یوحنا 14: 27، اول قرنتیان 3: 22)
 • شفای جسم (متی 8: 16)
 • احیای خانواده (افسسیان 3: 15)
 • اصلاح روابط شکسته و یا نابود شده (متی 18: 21 و 22)
 1. ولی آیا اولین دعوت مسیح این بود؟
 • به پطرس گفت: تو را صیاد مردم گردانم و او ماهیگیری را ترک کرد (متی 4: 19 و 20)
 • به جوان ثروتمند گفت: هر چه داری بفروش و به فقرا بده و آنگاه از عقب من بیا (متی 19: 21)
 • متی باجگاه خود را ترک کرد و از عقب مسیح رفت (متی 9: 9)
 • زنی که عطر گرانبها را به پای مسیح می ریزد (متی 26: 7، مرقس 14: 3)

خوشتر از دوران عشق ایام نیست                  بامداد عاشقان را شام نیست

 • زکای باجگیر پس از آنکه عاشق مسیح شد، چهار برابر از آنچه از مردم ناحق گرفته بود، برگرداند (لوقا 19: 8)
 • شاگردان مسیح، همه تا پای جان برای مسیح ایستادند (اعمال 7: 59 و 12: 2)
 • هر مسیحی در قرن اول وقتی به مسیح ایمان می آورد، می دانست که زندگی راحتی نخواهد داشت! (اول پطرس 4: 13)
 • و نمونه های بسیار زیاد دیگر.
 1. با توجه به موارد بالا نشانه، پیرو مسیح بودن چیست؟
 • در هر وضعیتی شاد و شاکر است (فیلیپیان 4: 4، 1 تسالونیکیان 5: 18)
 • برکات خدا در زندگیش جاری است (افسسیان 1: 3)
 • مسیح فرمود: هر جا گنج تو است، دل تو نیز آنجا خواهد بود (متی 6: 21)
 • حاضر به ترک همه چیز بخاطر مسیح می باشد.(متی 4: 22 و متی 19: 27و29)
 • حاضر است هر زحمتی را به جان بخرد، تا گنج یافت شده را نگه دارد (یعنی عیسی مسیح را) (متی 13: 44)
 • از جان و مال و وقت و انرژی و استعداد و خانواده و استراحت و ... می گذرد تا عیسی را داشته باشد.
 • برای او زیستن مسیح است و مردن نفع (فیلیپیان 1: 21)
 • در طول سالها خدمت خود شاهد این بوده ام که هر که آمرزش کمتر یافت، محبت کمتر نیز می نماید. چون شناختی عمیق از محبت مسیح ندارد. (لوقا 7: 47)

 

Mar/19/2019 زندگی روزمره مسیحی کشیش ورژ باباخانی 156 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر