آسایش در مسیحیت یعنی چه و رابطه آن با لوقا 18:4 چیست؟

سؤالی که کردید، سؤال بسیار مهمی است، اما ارتباط آیه ای را که با این مطلب ذکر کرده اید، متوجه نمی شوم و سؤال شما برایم واضح نیست. اما درباره آسایش در مسیحیت:

عیسی مسیح به پیروانش زندگی راحت و با آسایش را وعده نداد. اگرچه ما مسیحیان خواهان صلح و آسایش مردم هستیم، اما مسیح فرموده که کسی که او را پیروی می کند، می بایست از راه تنگ عبور کند. و نیز او فرمود که هر که می خواهد مرا پیروی کند، می بایست صلیب خود را هر روزه برداشته و نفس خود را انکار کرده، از عقب من بیاید (لوقا 9: 23) و نیز در تأیید این گفته عیسی مسیح، پولس رسول نیز در دوم تیموتاؤس 3: 12 می فرماید که : " آنانیکه می خواهند به دینداری زیست کنند، زحمت بسیار خواهند کشید."

زندگی همه شاگردان مسیح، پس از صعود مسیح به آسمان و ریختن روح القدس بر آنان پر از رنج و زحمت بود و شاهد شهید شدن همه شاگردان مسیح، به غیر از یوحنای رسول در تاریخ هستیم و یوحنای رسول نیز در سن پیری در تبعید جان خود را تقدیم خداوندش کرد.

البته همه اینها و نوشتجات بسیار دیگر کتاب مقدس دلیل بر این نیست که ما از آرامش و اطمینان و آسایش قلبی، در تمام این زحمات و آلام برخوردار نباشیم. عیسی مسیح در تمام طوفانهای زندگی صخره ای است که می شود بر آن تکیه زد و به راحتی و آسایش خداوند را خدمت کرد. پطرس رسول حتی در زندان، آنچنان راحت و سنگین خوابیده بود که فرشته مجبور شد به زور او را بیدار کند! و پولس رسول به همراه سیلاس در زندان در وضعیت اسف بار زندانهای آن زمان می توانستند با شادی سرود بخوانند و خداوند خود را بپرستند!

Sep/14/2017 مسئله رنج و زحمت کشیش ورژ باباخانی 717 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر