اگر عیسی خود خداوند است، پس چرا به اون پسر خدا میگن!؟ بالاخره خود خداست یا پسر خدا؟

در کتاب مقدس اشاره شده که پدر، پسر و روح القدس، سه شخصیت متمایز می باشند که دارای یک ذات هستند و آن ذات، ذات الهی، یعنی خدا است. هم پدر، هم پسر و هم روح القدس خداست. عیسی مسیح بخاطر خصوصیات الهی خود لقب پسر خدا را گرفته و این لقب اشاره به این نکته دارد که عیسی مسیح مانند هر فرزندی که خصوصیات پدرش را دارد و از او صادر شده، دارای ذاتی الهی است.

عیسی مسیح نه فقط پسر خدا و خدا است، بلکه پسر انسان نیز نامیده شده که این لقب نیز باز به الوهیت او مربوط می شود. او لقبهای بسیاری دارد: مانند کلمه خدا، شبان نیکو، خادم، عمانوئیل یعنی خدا با ما و بسیاری القاب و اسامی مختلف.

Dec/21/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 410 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر