هارون در چه مکانی فوت کرد؟ در کوه هور(اعداد 20: 22-29) یا در میسوره ( تثنیه 10: 6)

مهم است که به جغرافیای محل میسوره و کوه هور نگاهی بیاندازیم و وقتی به آن توجه می کنیم، می بینیم میسوره مکانی بود در منطقه کوه هور و این آیات تضادی با هم ندارند. یک متن به میسوره که در اطراف کوه هور بود اشاره کرده و یک متن به کوه هور که در همان منطقه بود، بصورت دقیق تر اشاره کرده است و در حقیقت این دو از دو دید به این مسئله نگاه کرده اند. یکی منطقه ای وسیع تر را در نظر داشته و یکی به کوهی که در آن منطقه بوده است.

Sep/01/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 528 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر